Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Lista

candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în domeniul gospodăriei comunale,

Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

  1. Bacalu Constantin
  2. Antonciuc Anatoli

 Concursul va avea loc la data de 24 iunie 2016, ora 12.00  în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

                                                                                                                                                                                    Comisia de concurs

Consiliul raional Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist în domeniul gospodăriei comunale, Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

Scopul general al funcţiei:

Organizarea, dezvoltarea și monitorizarea în comun cu subdiviziunile Consiliului raional Fălești, APL  a serviciilor de gospodărie comunală în teritoriul administrat. 

Sarcinile de bază:  

  1. Participarea la elaborarea politicilor locale în domeniul gospodăriei comunale.
  2. Acordarea asistenței metodologice și consultative primăriilor în domeniul gospodăriei comunale, implementarea proiectelor.
  3. Colectarea și analiza informațiilor cu privire la mersul gazificării, aprovizionării cu apă și canalizare
  4. Asigurarea pregătirii către sezonul de toamnă – iarnă.
  5. Monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de gospodărie comunală, administrării eficiente a serviciilor respective furnizate/prestate .

Condiţiile de  bază pentru participare la concurs:

• deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

• cunoaşterea  limbii de stat;

• are capacitatea deplină de exerciţiu;

• neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă ;

• în ultimii trei ani, nu a fost destituit dintr – o funcţie publică sau nu i – a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

• neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s – a dispus această interdicţie;

• nu are antecedente penale  nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

• este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform  certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Din luna septembrie locuitorii orașului Fălești beneficiază de drumuri reparate la străzile Moldovei , Alexei Mateevici și Mihail Kogălniceanu . Lucrările de reparație au fost efectuate în perioada iunie – august curent, în baza contractului încheiat cu S.A. ”Magistrala”  în sumă de 1614,3 mii lei, cu o perioadă de garanție de 5 ani. Lucrările au fost finanțate de către Consiliul raional Fălești.

Prin renovarea străzilor sus menționate s-a avut intenția nu doar de a  soluționa  problemele sociale, ci și problema micșorării traficului rutier în scopul protejării străzii Ștefan cel Mare, care la moment are statut de monument istoric.

 

Ministerul Mediului de comun cu Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri au organizat la 1 octombrie curent în sala de şedinţe a Consiliului raional Fălești au organizat un seminar de informare pentru primarii raionului cu privire la elaborarea studiilor de fezabilitate  privind gestionarea deșeurilor.

La întrunire au  participat colaboratorii Centrului de Cooperate Transfrontalieră şi Atragere a Investițiilor, Dl Victor Cimpoieş, reprezentantul Ministerului Mediului al Republicii Moldova D-na Svetlana Bolocan, şef al Direcției Prevenire a Poluării şi Managementul Deșeurilor, care au adus la cunoștința participanților informații despre strategia de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013 -2027 şi oportunitățile de atragere a investiţiilor cu capital străin.