Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

La  15 iunie Consiliul raional a găzduit reprezentantul Agenției Moldsilva pe Dl Fiodor Botnari, vicedirectorul general care a avut o  întîlnire cu reprezentanții: administrației publice locale  de nivelul întîi – primarii, a serviciilor desconcentrate din domeniu- Inspecția  Ecologică, Ocolul Silvic Glodeni, Ocolul Silvic Fălești, Direcția Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru a Consiliului raional.

Reprezentantul autorității administrative centrale a menționat că activitatea agenției este axată pe prioritățile din  domeniul silviculturii și cinegeticii,  îşi exercită funcţiile în contextul promovării politicii de stat în domeniu prin efectuarea lucrărilor de extindere, regenerare si conservare, reconstrucţia ecologică, folosirea raţională a resurselor forestiere, paza, protecţia şi dezvoltarea fondul naţional forestier și cinegetic, gestionarea pe principii ecologice și în baza amenajamentelor silvice a fondului forestier şi cinegetic. În viitorul apropiat ca un  obiectiv prioritar este extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră.

 

În comuna Risipeni, raionul Fălești, sunt în desfășurare lucrările pentru construcția a 21,815 km de apeduct. Astfel, în mai puțin de 2 ani, aproximativ 2200 de locuitori ai satelor Risipeni și Bocșa ar putea beneficia de apă potabilă la robinete, utilizând tehnologii prietenoase mediului.

Se  anunţă concurs pentru  ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior al Serviciului Arhivă  din cadrul Aparatului Președintelui raionului

Scopulgeneralalfuncţiei:

Valorificarea documentelor păstrate în depozitele Serviciului Arhivă și verificarea existentului pentru consolidarea și dezvoltarea fondului arhivist.

Sarcinile de bază:

1.asigurarea evidenței de stat a documentelor;

2.asigurarea păstrării calitative și în volum deplin a documentelor de arhivă cu termen permanent de păstrare din instituțiiile raionului Fălești;

3.valorificarea documentelor păstrate în depozitele Serviciului raional de arhivă;

4.controlul întocmirii (ținerii) exemplarelor inventarele de control și de lucru.

Condiţiile de  bază pentru participare la concurs:

• deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• cunoaşterea  limbii de stat și limbii ruseș;

• are capacitatea deplină de exerciţiu;
neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă ;
• în ultimii trei ani, nu a fost destituit dintr – o funcție publică sau nu i – a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s – a dispus această interdicție;
nu are antecedente penale  nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție ;

• este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform  certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Cerinţe specifice 

-    Studii: superioare ;

-    experiență profesională de minim 1 an în autorităţile publice ;

-    cunoașterea limbii române și limbii ruse;

-    abilități de utilizare a calculatorului.

Cunoştinţe:

-   cunoașterea legislaţiei în domeniu;

-   cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet;

Abilităţi:  abilități de lucru cu informaţia, planificare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, comunicare eficientă, argumentare, prezentare.

Atitudini/Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

  Candidaţii vor depune dosarul de concurs pînă la data de  31.07.2014, inclusiv, care va conţine:
a) formularul de participare;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională   sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale;
f) cv –ul candidatului.

Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor sau  pot fi autentificate de notar.

Documentele se prezintă la adresa: or. Fălești, Ştefan cel Mare 50, biroul 210, tel: 0(259)2-23-90. 

  Bibliografia concursului

·  Constituţia Republicii Moldova

·  Codul Muncii aprobat prin Legea nr.154 – XV din 28.03.2003  

Acte normative :

-   Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-    Legea nr. 768-  XV din 02.02.2000 privind statutul alesului local;

-    Legea nr.457 – XV din 14.11.2003 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale;

-   Legea nr. 158 -XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-   Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-   Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

-   Legea cu privire la petiţionare  nr.190 din 19.07.1994;

-   Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

-   Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici

-   Hotărîrea nr. 201 din 11.03. 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 158 – XVI din 04.07.2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public;

-   Legea Fondului Arhivistic nr.880 – XII din 22.01.1992;

-   Hotărîrea nr. 201 din 11.03. 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 158 – XVI din 04.07.2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public;

-   Regulamentul Fondului Arhivistic aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.352 din 27.05.1992

 

Se  anunţă concurs pentru  ocuparea funcţiei publice  vacante de specialist principal pe problemele resurse umane  în cadrul Aparatului Preşedintelui raionului

Scopulgeneralalfuncţiei:

Asigurarea managementului eficient al resurselor umane

Sarcinile de bază:

1. proiectarea și organizarea funcțiilor/posturilor;

2. asigurarea necesarului de personal;

3. motivarea și menținerea personalului;

4. evidența datelor și documentelor cu privire la personalul Aparatului Președintelui raionului

Condiţiile de  bază pentru participare la concurs:

• deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• cunoaşterea  limbii de stat;
• are capacitatea deplin
ă de exerciţiu;
neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă ;
• în ultimii trei ani, nu a fost destituit dintr – o funcție publică sau nu i – a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s – a dispus această interdicție;
nu are antecedente penale  nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție ;
• este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform  certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

 

Mesaj de felicitare

adresat colectivului Filialei Făleşti a B.C. Moldinconbank” S.A.

Cu prilejul împlinirii a 55 ani de la fondarea băncii „Moldinconbank” Vă adresez cele mai călduroase felicitări, sincere urări de bine. Apreciind înalt calităţile profesionale, perseverenţa, onestitatea şi responsabilitatea, pe care le manifestaţi zilnic, în abordarea sarcinilor încredinţate Vă exprim profunda mulţumire şi recunoştinţă , permanentă disponibilitate de bună conlucrare şi Vă urez noi performanţe şi realizări în dezvoltarea mediului de afaceri local, implementarea celor mai ambiţioase proiecte, în extinderea capacităţilor de competitivitate pe piaţa serviciilor financiar – bancare, precum şi în oferirea către clienţi a pachetelor complexe de servicii similare bunelor practici bancare.

Vă doresc multă sănătate, bunăstare şi prosperitate, permanentă satisfacţie sufletească, seninătate, bucurie şi fericire în familiile dumneavoastră.

Valeriu Muduc

Preşeidntele raionului Făleşti

Mesaj de felicitare adresat funcţionarilor publici din raion

Multstimaţi colegi!

Înscrisă temeinic în calendarul sărbătorilor profesionale, Ziua Funcţionarului Public ne oferă un rezonabil prilej de reliefare şi apreciere a importanţei activităţii Dumneavoastră consacrate dezvoltării socio – economice şi culturale a raionului şi Ţării în ansamblu, soluţionării competente a numeroaselor şi diverselor probleme, cu care se confruntă societatea civilă.

Şi în acest context remarcăm cu veneraţie, că Dumneavoastră sunteţi acei, care cunoscînd problemele comunităţii în general şi cele ale cetăţenilor în parte, reuşiţi cu dăruire , onestitate, fermă poziţie civică, răbdare şi perseverenţă să făuriţi lucruri frumoase şi esenţiale în toate sectoarele şi domeniile gestionate .

Pentru tot ce aţi realizat şi veţi realiza Vă exprimăm sincere cuvinte de mulţumire, profundă recunoştinţă şi înaltă apreciere .

Fie ca această zi să Vă inspire un nou flux de energie şi idei novatoare, pe care să le materializaţi cu succes în activitatea cotidiană.

Vă felicităm călduros cu sărbătoarea profesiei Dumneavoatsră şi vă dorim multă sănătate, bunăstare şi prosperitate, permanentă satisfacţie sufletească, realizări profesionale şi personale pe potriva aşteptărilor, să vă înconjoare întotdeauna dragostea apropiaţilor, fidelitatea colegilor, stima şi reconoştinţa cetăţenilor, să rămîneţi şi în continuare a fi deosebiţi de importanţi pentru societate, la fel de puternici şi împliniţi ca funcţionari publici.

Cu profund respect,

Valeriu Muduc

Preşedintele raionului Făleşti