Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 

Mesaj de felicitare

cu prilejul consemnării Marii Victorii în cel de-al Doielea Război Mondial

Stimaţi făleşteni, scumpi veterani ai războiului

Ziua de 9 Mai, cînd marcăm Măreaţa Sărbătoare a Victoriei asupra fascismului, anual ne trezeşte puternice sentimente de mîndrie pentru fapta tuturor celor, care cu preţul propriei vieţi, cu tinereţea lor plină de viitor, au opus o dîrză rezistenţă tentativei de a înrobi popoare dornice de libertate. În această zi se crează impresia că întreaga lume e copleşită de reminiscenţa tragică a groaznicului război, se formează imaginea că valoarea libertăţilor umane, independenţei şi fraternităţii dobîndesc necondiţionat o simţitoare prioritate faţă de preocupările cotidiene.

Timpul, necruţător, îi smulge de printre noi pe ultimii eroi şi martori oculari ai acelui crunt măcel care a fost nu pur şi simplu o confruntare globală, ci, în primul rînd, cea mai dramatică luptă din istoria omenirii dintre bine şi rău, lumină şi întuneric.

De la depărtarea celor aproape şapte decenii această Victorie a libertăţii asupra sclaviei devine tot mai pregnantă, toz mai valoroasă. Este percepută de noi nu doar ca un eveniment istoric epocal, dar şi ca principala premisă a întregii noastre vieţi de astăzi, ca un nou început al ştafetei onestităţii şi încrederii în om, în cele mai bune calităţi ale lui.

Şi nu ne îndoim de faptul că şi în viitor nimeni şi nicicînd nu va îndrăzni să arunce oricît de mică bănuială asupra faptelor de sacrificiu ale martirilor noştri, nimeni şi niciodată nu va încerca să calomnieze numele celor căzuţi pentru pace şi libertate.

Cu siguranţă suntem convinşi că generaţiile de azi şi de mîine vor veni în fiecare primăvară să depună flori pe Altarul Memoriei, în semn de omagiu şi veşnică pomenire a celor căzuţi de fiecare dată vor aprinde cu plecăciune în sufletele lor candela Recunoştinţei.

Dragii noşti veterani!

Odată cu scurgerea anilor, spre regret, rămîneţi a fi tot mai puţini alături de noi, doar circa 60 la număr, să vă acordăm şi o mai mare atenţie, căci prin Dumneavoastră cinstim amintirea celor căzuţi în lupte, dar şi celor care s-au stins din viaţă după război.

Dumeavoastră sunteţi bucuria şi mîndria noastră, exemplul viu al bărbaţie luptei înverşunate pentru neatîrnare.

Bucuraţi-Va de viaţă, fiţi sănătoşi şi bunul Dumnezeu să vă investească cu putere şi bunăstare,ani plini de zîmbet cald, blînd şi modest. Să fiţi mereu înconjuraţi de stima, atenţie şi respect binemeritat din partea tuturor celor din preajmă, înţelegere, preţuire şi multă dragoste de la cei apropiaţi.

Calde felicitări şi urări de bine cu ocazia Zilei Victoriei tuturor locuitorilor din raion. Pace, lumină şi căldură în sufletele şi familiile dvs, noi izbînzi pe calea făuririi unui viitor mai prosper şi mai minunat.

Slăvită pe veci să fie fapta nemuritoare a tuturor celor care au apărat şi păstrat libertatea!

 

 

 

 

Scopul general al funcţiei:

Conducerea personalului şi managementul eficient al activităţilor Consiliului raional în vederea asigurării legalităţii şi realizării optime ale obiectivelor acestuia.

Sarcinile de bază:

1.      Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor Consiliului raional;

2.      Asigurarea aducerii la cunoştinţă  a actelor adoptate de către Consiliul raional şi emise de Preşedintele raionului;

3.      Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat;

4.      Autentificarea actelor şi documentelor;

5.      Acordarea ajutorului metodologic şi consultativ consilierilor raionali, funcţionarilor publici din cadrul autorităţii, primarilor şi secretarilor consiliilor locale.

6.      Administrarea sediului Consiliului raional.

  Condiţiile de  bază pentru participare la concurs:

• deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• cunoaşterea  limbii de stat;
• are capacitatea deplină de exerciţiu;
neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă ;
• în ultimii trei ani, nu a fost destituit dintr – o funcție publică sau nu i – a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s – a dispus această interdicție;
nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție ;

este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform  certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

      La 11 aprilie în incinta Consiliului raional a avut loc o întrunire cu primarii raionului. Agenda întrunirii  a cuprins chestiuni cu privire la aplicarea Legii Ajutorului de Stat nr. 139/2012 prezentată de Dna Viorica Cărare, preşedintele Consiliului Concurenţei din Republica Moldova, chestiune cu privire la criteriile de selectare a persoanelor implicate în desfăşurarea recensămîntului populaţiei şi chestiunea cu privire la mersul pregătirii către concursul drujinelor şi posturilor sanitare şi către aplicaţiile republicane.

 

  

  

 

Membrii Euroregiunii Siret - Prut - Nistru şi delegatia Uniunii Consiliilor Raionale din Republica Moldova în vizită oficială la cele mai înalte instituţii ale statului român