Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Marți, 15 martie 2016, în incinta Consiliului raional va avea loc întîlnirea și audiența cetățenilor cu Dl Lilian Darii, viceministrul afacerilor externe și integrării europene

• 11.00 – 12.00 - întîlnire cu primarii satelor și comunelor, serviciile desconcentrate, serviciile descentralizate din raion.

• 12.00 –13.00 audiența cetățenilor.

Înscrierea în audiență a cetățenilor se va efectua de către secția administrație publică, telefon 0259/2-36-22

STIMAŢI CETĂŢENI !

16 februarie2016

 începând cu orele  10.00  în incinta Consiliului raional Făleşti,
va avea loc primirea în audienţă a cetăţenilor de către

Dl Marin Gospodarenco

Director general al Biroului Național de Statistică

Pentru informaţii vă puteţi adresa la telefoanele:

0259/2-36-22; 2-20-58

 Primăria comunei Horeşti anunţă  prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs pentru ocuparea  funcţiei publice vacante de contabil-şef.  Dosarele de participare vor fi depuse la Primăria Horeşti. Data limită de depunere a documentelor pînă la  05.02.2016.
Informaţii suplimentare la tel.(0259) 77-1-38 ; (0259)77-1-12;

 Informaţii privind condiţiile de participare accesaţi anunţul anterior.

 

 

 Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul Raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei și Copilului, biroul nr. 108, telefon de contact: 0259/ 2-49-52

Dosarul va conţine:
- cerere de participare;
- diploma de studii;
- copia buletinului de identitate însoţită de fişa personal;
- CV (curriculum vitae);
- copia carnetului de muncă .

Se acceptă candidaţi la funcţia de asistent social comunitar cu studii în asistenţă socială, pedagogie, drept.

Bibliografia concursului:
- Codul familiei;
- Codul civil;
- Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale;
- Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială;
- Legea nr.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.

Data limită de depunere a documentelor –11 ianuarie 2016

 • Scopul general al funcţiei:
  Coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de întreaga activitate – financiară la nivel de primărie, Consiliu local.
 • Sarcinile de bază:
  -  elaborarea bugetului primăriei;
  -  asigurarea estimărilor veridice şi economice argumentate ale veniturilor şi cheltuielilor bugetare;
  -  perfectarea şi întocmirea documentelor necesare pentru contractarea achiziţiilor publice;
  -  asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile;
  -  calcularea şi achitarea salariilor;
  -  întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă;
  -  organizarea şi exercitarea controlului financiar, preventiv şi de gestiune. 
 • Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

La concurs pot participa persoanele care întrunesc următoarele criterii:
-   Deţin cetăţenia Republicii Moldova;
-   Posedă limba de stat;
-   Studii superioare de licenţă sau echivalente (medii speciale) în domeniul contabilităţii (cunoaşterea programelor WORD,EXCEL, pentru funcţia de contabil şef );
-   N-au atins vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensionare pentru limita de vîrstă (cel puţin 4 ani);
-   Cunosc legislaţia în domeniu;
-   Cunoştinţe de operare la calculator (obligatoriu);
-   Nu au antecedente penale;

 • Documente ce urmează a fi prezentate:

-   Formularul de participare;
-   Copia buletinului de identitate;
-   Copia diplomei de studii;
-   Certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate (dacă sînt);
-   Copia (extrasul) carnetului de muncă;
-   Cazierul judiciar, va fi înlocuit cu declaraţie pe propria răspundere.

Data limită de depunere a dosarului  de concurs 14 ianuarie 2016