Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Lista

candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef Direcție Generală Educație.

   1. Osadța Mariana
   2. Tambur Cristina

Concursul va avea loc la data de  10 iulie 2019, ora  900, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

                                                                                        

                                                                                           Comisia de concurs

Scopul general al funcţiei: Realizarea implementării legislației în vigoare în toate domeniile de activitate ale Direcției Generale Educație. Contribuirea la eficientizarea activității instituțiilor din raion în conformitate cu cadrul normativ al RM și modernizarea multiaspectuală și consecventă a procesului educațional prin implementarea politicilor educaționale de stat, a tehnologiilor moderne de lucru cu actorii implicați în acest proces, creând un învățământ modern, calitativ și competitiv, asigurând dezvoltarea și bunăstarea cetățeanului.

Sarcinile de bază:

 1. Organizarea și conducerea activității DGE, exercitând prerogative de putere publică în sistemul de învățământ;
 2. Implementarea politicilor de stat în domeniul învățământului în cadrul instituțiilor preșcolare și preuniversitare din raion;
 3. Asigurarea și monitorizarea executării legislației în domeniul educației în cadrul instituțiilor de învățământ din raion;
 4. Determinarea orientărilor prioritare și elaborarea politicilor locale de organizare, funcționare și dezvoltare a învățământului;
 5. Reprezentarea DGE în relațiile cu instituțiile, organele și organizațiile centrale și locale, persoane juridice și fizice, mediul de afaceri, societatea civilă;
 6. Planificarea și aprobarea rețelei instituțiilor de învățământ, delimitarea districtelor școlare ale instituțiilor de învățământ aflate în subordine în corespundere cu posibilitățile, necesitățile și perspectivele de dezvoltare a localităților din teritoriul dat și asigurarea funcționării eficiente a acesteia, în baza indicatorilor de eficacitate, eficiență și performanță;
 7. Prezentarea propunerilor consiliului raional de înființare/reorganizare/lichidare a instituțiilor publice de învățământ primar, gimnazial, liceal, extrașcolar de nivel raional (cu excepția celor ce țin de competența altor subdiviziuni ale autorităților administrației publice locale respective), precum și a instituțiilor de învățământ special (de nivel raional), în condițiile stabilite de lege.

Lista

candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef Serviciu Juridic.

 

 1. Pastrama Oleg
 2. Toderica Serghei

Concursul va avea loc la data de  30 mai, ora  1430, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

                                                                                         

                                                                                           Comisia de concurs

  Consiliul Raional Fălești, Direcția Generală Educație Fălești, anunță angajarea directorilor pentru taberele de odihnă pentru copii și adolescenți „Romantica” satul Călinești, „Olimp” satul Pînzăreni.

  Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:

- să dețină diplomă de studii superioare în domeniul pedagogic;

- să dispună de un stagiu minim 3 ani de activitate în domeniul pedagogic;

- să nu depășească vârsta de pensionare.

  Cererile se depun până la 31 mai 2019, în biroul nr. 102 al Direcției Generale Educație Fălești, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.50,  specialistului principal Serviciul Juridic și Resurse Umane, Paladi Tatiana, tel: 025923285.

Scopul general al funcţiei: Asigurarea juridică a activităţii Preşedintelui raionului şi Aparatului acestuia, respectarea uniformă a legislaţiei de către autoritatea executivă a Consiliului raional.

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea unui management eficient al activității Serviciului juridic;
 2. Asigurarea respectării legislației în vigoare în activitatea autorităților publice de nivelul II;
 3. Acordarea asistenței juridice specialiștilor din Aparatul Președintelui raionului, subdiviziunilor Consiliului raional, primăriilor, cetățenilor primiți în audiență;
 4. Participarea și susținerea în ședințele Consiliului raional, în comisiile consultative a proiectelor de decizii ale Consiliului raional inițiate de Președintele raionului și prezintă în ședința consiliului, în caz de necesitate, a precizărilor în probleme ce țin de competență;
 5. Participarea la examinarea sesizărilor adresate Președintelui raionului și Consiliului raional din partea OTB al Cancelariei de Stat, Agenția Achiziții Publice, Procuratură, etc;
 6. Reprezentarea intereselor Consiliului raional și Președintelui raionului în instanțele judiciare, organelor de stat, relațiile cu persoanele fizice și juridice;
 7. Participarea la elaborarea proiectelor de acte administrative emise de Consiliul raional și Președintelui raionului;
 8. Efectuarea sistematizării, evidenței și păstrării actelor legislative și normative.

AVIZ !

  Se prelungeşte termenul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în relaţii funciare şi cadastru. Data  limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs -22 ianuarie 2019.

Vicepreședintele raionului Vladimir  Tăbîrţă