Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Direcția Generală Finanțe și Economie al Consiliul raional Făleşti anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal pe achiziții publice.

Scopul general al funcției:

Reglementarea,supravegherea,coordonarea și eficientizarea achizițiilor publice a operatorilor economici și autorităților contractuante din Consiliul raional Fălești prin implementarea politicii și procedurilor moderne de lucru în domeniu.

Sarcinile de bază:

1. Responsabilitatea de eficienţa soluţionării problemelor din domeniul achizițiilor publice;
2. Asigurarea corectitudinii desfășurării achizițiilor publice a autorităților contractante;
3. Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție a mărfurilor,lucrărilor și serviciilor în cadrul Consiliului raional;
4. Acordarea asistenței informaționale și metodologice în domeniul achizițiilor contractante și operatorilor economici;
5. Elaborarea propunerilor privind perfecționarea formelor și metodelor de stimulare a activității agenților economici din teritoriu administrat;
6. Perfectarea și furnizarea informației ce ține de domeniul achizițiilor publice în mijloacele de informare în masă;
7. Planificarea și organizarea desfășurării ședințelor comisiilor privind achizițiile publice.

Condiţiile de participare la concurs:

  Condiţii de bază:

  • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova
  • posedarea limbii de stat ;
  • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
  • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

 Cerinţe specifice:

Studii: superioare,de licență în domeniul economic .

Experienţă profesională:
-minimum un an în domeniul ,  preferabil experienţă în serviciul public.

Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

- Cunoaşterea procedurii de achiziții publice;
- Cunoaşterea politicilor în domeniul economic, precum şi a practicilor pozitive în domeniu; 
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi: profesionalism, autoorganizare, colaborare cu funcţionarii publici, capacităţi analitice de lucru cu informaţia, capacităţi de rezolvare a problemelor ce vizează domeniul», exercitat, analiză şi sinteză, elaborare de programe şi strategii, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, responsabilitate, disciplină, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, punctualitate, tendinţă către dezvoltarea profesională continuă, etc.

Persoanele interesate pot depune Dosarul de concurs care va conține:
- formularul de participare;
- copia buletinului de identitate;

- copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională sau de specialitate;
- copia carnetului de muncă;
- declarația pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale.

Bibliografia concursului :
-    Constituția Republicii Moldova

-    Acte normative în domeniul achizițiilor publice
-    Acte normative în domeniul serviciului public
-    Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
-    Legea nr.179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii
-    Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public
-    Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
-    Legea nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare
-    Legea nr.982-15 din 11.05.2000 privind accesul la informație
-    Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici
-    Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală
-    Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativa
-    Legea nr.764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ teritorială a Republicii Moldova
-    Legea nr.845-XIIdin03.01.1992 cu privire la antreprenorial și întreprinderi
-    Legea nr.534-XIII din 13.07.1995 cu privire la concesiuni
-    Legea nr.135-XVI din 14.06.2007 cu privire la societățile cu răspundere limitată
-    Legea nr.131 din 03.07.2016 cu privire la achizițiile publice
-    Legea nr.121 din 04.05.2007 cu privire la administrarea și deetanizarea proprietății publice
-    Legea nr.179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public privat
-    Codul Muncii al Republicii Moldovei.

 Data limită de depunere a  dosarului de concurs – 07 iulie  2017, inclusiv
Documentele se vor prezenta la adresa:or.Fălești,str.Ştefan cel Mare 50, biroul 212.
Persoana de contact – Jachina Inga, specialist principal în probleme juridice,tel. – 0(259)23457.