Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

În atenția Autorităților Contractante din raionul Fălești!

În contextul intrării în vigoare la 01 iulie 2023 a Hotărîrii Guvernului nr. 870/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică,  Agenția Achiziții Publice comunică următoarele referitor la raportarea achizițiilor de valoare mică.

Pe parcursul anului 2023 achizițiile de valoare mică au fost / urmează a fi desfășurate conform prevederilor legale a două acte normative:

 1. În perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2023– în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, și
 2. În perioada 01 iulie – 31 decembrie 2023– în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 870 din 14.12.2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică.

Respectiv, raportarea achizițiilor de valoare mică se va efectua în dependență de prevederile actului normativ care era în vigoare la data desfășurării acestora.

Astfel:

 1. Toate achizițiile de valoare mică (contracte de valoare mică și facturi) pentru perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2023 vor fi raportate conform prevederilor pct. 24 din HG 665/2016: autoritatea contractantă este obligată să întocmească şi să prezinte pînă la data de 1 februarie a anului 2024, inclusiv în varianta electronică, Agenţiei Achiziţii Publice o dare de seamă privind achiziţiile publice de valoare mică desfășurate în perioada de referinţă.
 1. Toate achizițiile de valoare mică pentru perioada 01 iulie – 31 decembrie 2023vor fi raportate conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 870/2022 în dependență de tipul achiziției de valoare mică:
 2. Contracte de valoare mică încheiate direct (pct. 14 din HG 870/2022) și facturilevor fi raportate trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare, în SIA „RSAP” MTender, la rubrica Raportarea achizițiilor de valoare mică;
 3. Achizițiile de valoare mică desfășurate prin anunțarea unei proceduri în SIA „RSAP” MTender- autoritatea contractantă publică în SIA „RSAP” decizia de atribuire conform anexei nr. 3 și în termen de cel mult 3 zile de la stabilirea ofertei câștigătoare, publică informația despre rezultatele achiziției, prin desemnarea în SIA „RSAP” a operatorului economic câștigător, precum și indică atât motivele respingerii, în cazul ofertelor respinse, cât și motivele descalificării, în cazul ofertanților descalificați.

Astfel, reieșind din cele expuse mai sus, atragem atenția autorităților contractante că pentru achizițiile publice de valoare mică desfășurate începînd cu 01 iulie 2023 conform prevederilor HG 870/2023, la Agenția Achiziții Publice nu se prezintă nici un document, iar toată raportarea se face exclusiv în sistemul electronic de achiziții publice SIA „RSAP” MTender.

  Secția Economie din Cadrul Consiliului raional Fălești în colaborare cu Instituția Publică ”Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului organizează pentru data de 08 noiembrie 2023 cu începere la ora 10.00,  în sala de ședință a Consiliului raional Fălești o sesiune de informare cu antreprenorii și potențialii antreprenori, reprezentanții ai autorităților publice locale GAL-urile și reprezentanții băncilor comerciale din regiune.

  Tema sesiunii este prezentarea programelor de stimulare a investițiilor ”373” și suport în afaceri implementate de către I.P ODA.

  oda

Acest program este finanțat de Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană,
prin intermediul ODA
.

  Stimați antreprenori,

  Ca rezultat al alocării de resurse financiare suplimentare pentru Programul de retehnologizare și eficiență energetică a IMM, Vă anunțăm despre reactivarea Image Formularului de aplicare al Programului începând cu data de 25.08.2023.

  Perioada de depunere a Formularului de aplicare la Programul de retehnologizare și eficiență energetică a IMM: 25.08.2023 - 01.10.2023 (sau până la epuizarea fondurilor disponibile).

 În cadrul Programului prioritate pentru finanțarea proiectelor investiționale se acordă întreprinderilor:

 1. Care desfășoară activitate în următoarele domenii:
 • industria prelucrătoare;
 • zootehnie;
 • turism rural – pentru utilaj, echipament și instalații de valorificare a surselor de energie alternativă.
 1. Care își propun eficientizarea și optimizarea consumului de gaze naturale și a energiei electrice, prin instalarea utilajelor de valorificare a surselor alternative de energie.

  * Proiectele investiționale ce vizează procurarea și instalarea panourilor fotovoltaice urmează a fi însoțite adițional de actele ce confirmă posibilitatea punerii lor la dispoziție pe piața Republicii Moldova (în conformitate cu prevederile HG-745 din 26.10.2015 și HG-807 din 29.10.2015).

Prezentul Program este destinat întreprinderilor definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii,
cu excepţia întreprinderilor de stat şi municipale

Image  Suplimentar, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

- Desfășoară activitatea antreprenorială pe teritoriul Republicii Moldova;

- Activează minim 24 de luni până la data aplicării la Program și au întocmit și prezentat la Biroul Național de Statistică situațiile financiare pentru ultimii doi ani de activitate;

- Dețin raportul de audit energetic efectuat de către un auditor energetic calificat și înregistrat în Registrul electronic al auditorilor energetici (pentru întreprinderile ce își propun creșterea eficienței energetice).

Prin intermediul Programului se va oferi suport financiar nerambursabil (grant) în mărime de până la: 


2.000.000 MDL


Pentru acțiuni de tehnologizare și retehnologizare, după formula de 1+1 (50% din valoarea proiectului investițional va fi acoperită de stat și 50% contribuție proprie a aplicantului).


50%/50%

     

1.500.000 MDL


Pentru utilaj, echipament și instalații de valorificare a surselor de energie alternativă după formula de 1+1 (50% din valoarea proiectului investițional va fi acoperită de stat și 50% contribuție proprie a aplicantului).


50%/50%