Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Lista
candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Serviciului Juridic.

 1. Moisei Evghenia

   Concursul va avea loc la data de  04 august 2023, ora  1000, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

                                                                                                                                                                                   Comisia de concurs

  Comisia de concurs informează că în conformitate cu rezultatele obținute la Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante din 01.08.2023 de șef Direcție Generală Educație și Cultură din Consiliul raional Fălești, învingătoare a Concursului a fost desemnată dna Osadța Mariana.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante
de Șef Direcție Generală Educație.

 1. Nanii Liliana
 2. Osadța Mariana
 3. Dvorschi Rovena

  Concursul va avea loc la data de  12 iulie 2023, ora  1000, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

Comisia de concurs

22 06 2023 web
           - Specialist principal Serviciul Juridic,
           - Specialist superior Secția Administrație Publică,
           - Specialist principal Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri.
           Termenul este până la 11.07.2023 inclusiv

  Scopul general al funcției:

  Realizarea implementării legislației în vigoare în toate domeniile de activitate ale Direcției Generale Educație și Cultură. Contribuirea la eficientizarea activității instituțiilor din raion în conformitate cu cadrul normativ al RM și modernizarea multiaspectuală și consecventă a procesului educațional prin implementarea politicilor educaționale de stat, a tehnologiilor moderne de lucru cu actorii implicați în acest proces, creând un învățământ modern, calitativ și competitiv, asigurând dezvoltarea și bunăstarea cetățeanului.

  Sarcinile de bază:

  1.Organizarea și conducerea activității DGEC, exercitând prerogative de putere publică în sistemul de învățământ;
  2. Implementarea politicilor de stat în domeniul învățământului în cadrul instituțiilor preșcolare și preuniversitare din raion;
  3. Asigurarea și monitorizarea executării legislației în domeniul educației în cadrul instituțiilor de învățământ din raion;
  4. Determinarea orientărilor prioritare și elaborarea politicilor locale de organizare, funcționare și dezvoltare a învățământului;
  5. Reprezentarea DGEC în relațiile cu instituțiile, organele și organizațiile centrale și locale, persoane juridice și fizice, mediul de afaceri, societatea civilă;
  6. Planificarea și aprobarea rețelei instituțiilor de învățământ, delimitarea districtelor școlare ale instituțiilor de învățământ aflate în subordine în corespundere cu posibilitățile, necesitățile și perspectivele de dezvoltare a localităților din teritoriul dat și asigurarea funcționării eficiente a acesteia, în baza indicatorilor de eficacitate, eficiență și performanță;
  7. Prezentarea propunerilor consiliului raional de înființare/reorganizare/lichidare a instituțiilor publice de învățământ primar, gimnazial, liceal, extrașcolar de nivel raional (cu excepția celor ce țin de competența altor subdiviziuni ale autorităților administrației publice locale respective), precum și a instituțiilor de învățământ special (de nivel raional), în condițiile stabilite de lege.

Mai multe informații :https://cariere.gov.md/ro/job/sef-directie-generala-educatie-si-cultura-functie-vacanta-din-01082023/20623  ico bt aplica fv 

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

- Contribuirea la realizarea obiectivelor autorității publice prin promovarea și implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul autorității publice.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Implementarea procedurilor de selectare, orientare si integrare profesională ;
 2. Asigurarea evidenţei datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice;
 3. Acordarea asitenței informaționale și metodologice în domeniul politicilor de personal specialiștilor din cadrul Consiliului raional și primăriile raionului;
 4. Participarea la proiectarea / reproiectarea structurii organizatorice a autoritatii publice și a subdiviziunilor structurale, completarea statului de personal în corespundere cu structura și efectivul – limită a autorității publice, proiectarea / reproiectarea funcțiilor/ posturilor în cadrul autorității publice;
 5. Asigurarea planificării, organizării și desfășurării procesului de dezvoltare profesională continuă a  funcționarilor publici din cadrul Consiliului raional cât și din cadrul primăriilor din componența raionului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la eficientizarea activității Aparatului președintelui raionului și a subdiviziunilor Consiliului raional prin monitorizarea lucrului cu petițiile cetățenilor, gestionarea informației de interes public și asigurarea accesului liber  la informația dată.                                                           

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Monitorizarea lucrului cu privire la înregistrarea, evidența și controlul examinării petițiilor cetățenilor;
 2. Gestionarea paginii web oficiale a autorității publice pentru asigurarea accesului liber al cetățenilor la informațiile de interes public;
 3. Asigurarea transparenței activității Consiliului raional prin facilitarea accesului cetățenilor la informația de interes public;
 4. Elaborarea și actualizarea bazei de date a instituțiilor publice, serviciilor publice raionale, autorităților publice locale și centrale pentru activitatea eficientă a autorității;
 5. Participarea la organizarea și desfășurarea ședințelor, conferințelor, meselor rotunde și a altor măsuri organizatorice a Consiliului raional

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată