Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Termenul limită de depunere a dosarelor de participare 06.06.2022 – 05.07.2022 , ora 17.00.

Persoana responsabilă de primirea actelor: Rodica Dreglea, specialist principal SMRU, Tel. 025923285;

  Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ secundar generale  aprobat prin ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 163 din 23.03.2015, cu modificările ulterioare:


  La funcția de director poate candida persoana care întrunește următoarele condiții
:

-  deține cetățenie RM;
-  are studii superioare universitare;
-  are o vechime de activitate didactică de cel puțin trei ani;
-  la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 de ani;  -  cunoaște limba română;
-  este apt(ă) din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției-  nu are antecedente penale;
-  nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m), și n) din Codul muncii.


  Candidații pentru ocuparea funcției de director depun personal sau prin reprezentant  (la sediul DGEC Fălești), prin poștă sau prin email, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:   

1.Cererea de participare la concurs (modelul este specificat în anexa1 la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ secundar generale);
2.Copia actului de identitate;
3.Copia/copiile actului/actelor de studii;
4.Copia actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
5.Curriculum vitae, al cărui model este specificat  în anexa 2 la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ secundar generale;
6.Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic(eliberat de medicul de familie) și neuropsihic(eliberat de medicul psihiatru și medicul neurolog), pentru exercitarea funcției;
7.Cazierul judiciar sau declarația pe proprie răspundere.
8.Proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani.
9.Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări,copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanțele și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale,publicațiile didactice și științifice, statutul de expert/evaluator național/internațional etc.


  Bibliografie pentru candidații la funcția de director în instituțiile de învățământ  preuniversitar
:

1. Codul educației. Nr. 152  din  17.07.2014;
2. Codul Muncii. Nr. 154-XV  din 28.03.2003;
3. Codul de etică al personalului din instituțiile de învățământ secundar general și profesional tehnic;
4. Ghidul cadrului didactic;
5. Instrucțiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului. Nr. 270 din 08.04.2014;
6. Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului. Ordinul Ministerului Educației nr. 858 din 23.08.2013;
7. Indicatorii de monitorizare a Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului și a Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului. Ordinul nr. 1049 din 10.10.2014;
8. Legea Nr 436-XVI din 28.12.2006  cu privire la administrația publică locală art. 29 alin1; 32 alin 1
9. Legea 270 din 23.11.2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul  bugetar.
10. Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
11. Legea nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;
12. Legea nr.239-XVI din 13.11.2009 privind transparența în procesul decizional;
13. Legea Nr. 82 .din 25.05.2017 integrității;
14. Legea privind accesul la informație;
15. Regulamentul privind comunicarea între instituțiile de învățământ și mass-media în cazurile care se referă la copii. Ordinul Ministerului Educației nr. 60 din 07.02.2014;
16. Documente cu referire la educația incluzivă;