Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Consiliul raional Făleşti

  Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri.

  Scopul general al funcţiei:  Promovarea politicii regionale de stat în domeniul social și economic a teritoriului administrat.

  Sarcinile de bază:

  1. Acordarea ajutorului metodologic și practic autorităților publice de nivelul I în domeniul construcțiilor;
  2. Contribuirea la elaborarea strategiilor, planurilor de dezvoltare social-economică a raionului, programelor, direcțiilor prioritare și de perspectivă a dezvoltării social-economice;
  3. Monitorizarea executării lucrărilor de construcție (reparație) a obiectivelor beneficiare de mijloace financiare din contul bugetului de stat și cel local; 
  4. Acordarea asistenței informaționale agenților economici și conducătorilor APL din teritoriu referitor la problemele relațiilor internaționale și atragerii investițiilor străine, conlucrare cu fondurile de investiții străine;
  5. Examinarea plângerilor, petițiilor în domeniul de activitate a secției.

    Condiţiile de  bază pentru participare la concurs:

• deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• cunoaşterea  limbii de stat;

• capacitatea deplină de exerciţiu;

 neatingerea vârstei de 63 ani;
• în ultimii trei ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i – a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s – a dispus această interdicţie;

• nu are antecedente penale  nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;

• este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform  certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

   Cerinţe specifice : - Studii superioare, de licența, în  domeniul construcțiilor.

   Cunoştinţe:

  • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu de activitate;
  • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice de nivelul I şi II;
  • Cunoştinţe de operare la calculator.

  Experiența profesională: minimum 1 an în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

 

  Abilităţi: de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, argumentare, competenţă profesională, responsabilitate.   

  Atitudini/Comportamente: Competență profesională, respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, obiectivitate, tendința spre dezvoltarea profesională continuă, receptivitatea ideilor noi, spirit de lucru în echipă, implicare activă în soluționarea problemelor apărute, ținuta și comportament corespunzător unei persoane publice.

 Candidaţii vor depune dosarul de concurs până la data de 05.11.2020 inclusiv, care va conţine:

a) formularul de participare;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională  sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;
f) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale;
g) certificat medical;
h) cv – ul candidatului.

 
  Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor sau  pot fi autentificate de notar.

  Documentele se prezintă la adresa: or. Făleşti, Ştefan cel Mare 50, biroul 203, tel: 0(259)2-30-62

  Bibliografia concursului

- Constituţia Republicii Moldova;
Codul civil al Republicii Moldova;
Legea nr.721/02.02.1996 privind calitatea în construcții;
- Legea nr.86 /19-04-2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;
- Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
- Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
- Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Hotărârea Guvernuluinr. 361din 25-06-1996 cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor;
- Hotărârea Guvernului nr.285/23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
- Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
Hotărârea guvernului nr.163 din 09.07.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificatul de urbanism și autorizarea construirii sau desființării construcțiilor și amenajărilor;
- CP L.01.01-2012 - Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcții – montaj ;