Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Denumirea funcției publice vacante/Subdiviziune: Specialist, Secția Elaborare și administrare a bugetului, Direcția Generală Finanțe și Economie Fălești

Tip de angajare: Pe perioadă nedeterminată

Scopul general al funcției: Proces bugetar eficient și continuu prin acordarea asistenței metodologice și practice în elaborarea și administrarea bugetelor.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor a pronosticului bugetului raionului.
 2. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologie cu privire la elaborare şi estimarea bugetelor de nivelul I şi al II, la compartimentul resurse.
 3. Recepționarea și generalizarea rapoartelor lunare, trimestriale, anuale, în scopul prezentării acestora la Ministerul Finanţelor.
 4. Primirea, analiza şi introducerea în baza de date a rectificărilor şi modificărilor resurselor şi cheltuielilor instituţiilor finanțate de la bugetului raional, acordarea suportului metodologic și practic la introducerea rectificărilor și modificărilor instituțiilor din subordinea Consiliului raional și primăriilor raionului;
  Monitorizarea executării bugetului raionului la compartimentul resurse.

 

Condițiile de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta de 63 ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 10. nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Condiții specifice:

Studii: superioare, de licență sau echivalente în domeniul economic sau finanțe.

Abilități: - de utilizare a calculatorului.

Cunoștințe:

 • Cunoașterea legislației în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Navigare Internet.

Abilități: competență profesională, abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, consultare, analiză şi sinteză, monitorizare și evaluare, elaborarea documentelor, instruire, motivare, mobilizare, lucru în echipă, comunicare eficientă, managementul timpului;

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, abilităţi analitice de rezolvare a problemelor ce virează domeniul exercitat, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune Dosarul de concurs care va conține:

 1. Formularul de participare;
 2. Copia buletinului de identitate:
 3. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de perfecționare profesională sau de specialitate;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Cazierul judiciar sau declarația pe proprie răspundere că nu are antecedente penale sau interdicții de a ocupa funcția publică.

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora.

Bibliografie:

 • Constituția Republicii Moldova
 • Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;
 • Legea nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale** (republicată în Monitorul Oficial nr. 384-395 din 12 octombrie 2018);
 • Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale:
 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar;
 • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1231/2018 privind punerea în aplicare a Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208/2015 privind Clasificația bugetară;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 209/2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului.
 • Codul Fiscal nr. 1163/1997 titlul II, VI, VII, VIII

Data limită de depunere a Dosarului de concurs – 12 octombrie 2020, inclusiv, la următoarea adresă: or. Fălești, str. Ștefan cel Mare, 50 biroul 212. Persoana de contact – Adrian Alerguș, tel. 025923457.