Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Scopul general al funcţiei publice : specialist principal în elaborarea, implementarea proiectelor și atragerea investițiilor:

Contribuirea la dezvoltarea capacităților autorităților administrației publice locale de a aplica la anumite proiecte în scopul atragerii investițiilor la nivel local.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea și implementarea proiectelor locale, regionale, naționale și internaționale;
 2. Identificarea problemelor cu care se confruntă raionul Fălești;
 3. Identificarea partenerilor de proiecte din rândul administrațiilor publice locale,regionale, naționale și internaționale.
 4. Informarea și conștientizarea populației, organelor administrației publice locale, agenților economici privind necesitatea atragerii investițiilor și participarea la programele și concursurile de granturi.
 5. Promovarea politicii de dezvoltare regională, bună vecinătate, Integrare Europeană, istoriilor de succes, privind implementarea proiectelor la nivel local, regional, național și internațional.

Condițiile de  bază pentru participare la concurs:

- deține cetățenia Republicii Moldova; 

- posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 

- are capacitate deplină de exerciţiu; 

- nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 

- este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată; 

- are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 

- în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;

- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

- nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

                     

Cerinţe specifice 

 • Studii superioare.
 • experienţă profesională în domeniu - un an de zile;
 • abilități de scriere și implementare a proiectelor investiționale ;
 • abilităţi de utilizare a calculatorului.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu de activitate;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint,Navigare Internet;
 • Cunoașterea modului de funcționare a sistemului de administrație publică;
 • Cunoaşterea limbii de stat, limbii ruse la nivel avansat și cunoașterea limbii engleze ar fi un avantaj. 

Abilităţi: de lucru cu informaţia, elaborare a documentelor, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, argumentare, competenţă profesională, responsabilitate, abilități de comunicare cu diferite categorii de cetățeni, abilitate de colaborare cu funcționarii publici din autoritățile administrației publice locale de nivelul I, II și administrației publice centrale a RM, agenții economici, cetățeni. 

Atitudini/Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 Candidaţii vor depune dosarul de concurs până la data de  27 iulie 2020 inclusiv, care va conţine:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională   sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. documentele care atestă prestarea voluntariatului;
 6. cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale;
 7. cv – ul candidatului.

Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor sau  pot fi autentificate de notar.

Documentele se prezintă la adresa: or. Făleşti, Ştefan cel Mare 50, tel: 0(259)2-23-90 , biroul 203;

  Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Legea nr. 436 din  28.12.2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 158 din  04.07.2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;

Legea nr.982/11.05.2000 privind accesul la informație.