Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Scopul general al funcţiei:

 Contribuirea la realizarea concepţiei unice de dezvoltare a Relaţiilor Funciare pe întreg teritoriul  raionului, indiferent de forma organizaţională-juridică, tipul de proprietate asupra pământului şi hotarele administrativ-teritoriale.

 Sarcinile de bază:

 1. Implementarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare şi cadastru;
 2. Controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor;
 3. Executarea procedurilor de ţinere a cadastrului funciar şi monitoringul terenurilor;
 4. Coordonarea proiectelor de organizare a teritoriului şi planurilor cadastrale;
 5. Diseminarea legislaţiei funciare şi acţiunilor orientate spre îmbunătăţirea folosirii şi protecţiei pământurilor, acordarea consultațiilor în problemele relațiilor funciare şi cadastru;
 6. Organizarea studiilor primarilor şi specialiştilor primăriilor, conducătorilor întreprinderilor agricole, inclusiv a gospodăriilor ţărăneşti în chestiunile reglementării regimului proprietăţii funciare, dreptului funciar şi reformei funciare.

Condiţiile de  bază pentru participare la concurs:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • cunoaşterea limbii de stat;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă ;
 • în ultimii trei ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s – a dispus această interdicţie;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie ;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Cerinţe specifice 

 • Studii superioare, de licenţă, preferabil în domeniul cadastru, geodezie și relații funciare.
 • experienţă profesională în domeniul relaţii funciare şi cadastru, preferabil experienţă în serviciul public.
 • abilităţi de utilizare a calculatorului.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu de activitate;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice de nivelul I şi II;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Utilizarea tehnologiilor Informaţionale avansate ca: MapINFO, Sisteme de poziţionare prin GPS, utilizarea resurselor informaţionale de specialitate geoportal.md şi a bazei de date Cadastrul bunurilor imobiliare prin accesare www.cadastru.md.
 • Cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit şi limba engleză vorbit la nivel mediu.

 Abilităţi: de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, argumentare, competenţă profesională, responsabilitate. 

 Atitudini/Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

     Candidaţii vor depune dosarul de concurs pînă la data de  4 ianuarie 2018 inclusiv, care va conţine:

 a) formularul de participare;
 b) copia buletinului de identitate;
 c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională   sau de specializare;
 d) copia carnetului de muncă; 
 e) documentele care atestă prestarea voluntariatului; 
 f)  cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale;
 g) certificat medical (forma 086);
 h) cv – ul candidatului.

 Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor sau  pot fi autentificate de notar.

 Documentele se prezintă la adresa: or. Făleşti, Ştefan cel Mare 50, tel: 0(259)2-23-90

  Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul Funciar nr. 828 din 25.12.1991 (publicat : 04.09.2001 în Monitorul Oficial Nr. 107).
 • Acte normative :
 • Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998;
 • Legea 198 din  15.05.2003 cu privire la arenda în agricultură;
 • Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietăţii publice;
 • Legea cu privire la zonele și fișiile de protectie a apelor rîurilor și bazinelor de apa, n440-XIII din 27.04.95;
 • Lege nr. 108 din  11.05.2012 pentru modificarea Codului funciar nr. 828-XII  din 25 decembrie 1991;
 • Legea nr.1308 din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului;
 • Legea nr. 158 din  04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 436 din  28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1428 din  16.12.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea  şi localizarea terenurilor aferente;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 72  din  30.01.2004 privind implementarea Legii cu privire la arenda în agricultură;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1170 din  25.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi  schimb terenuri.