Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Direcţia Asistenţa Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs repetat la ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal

Direcţia Asistenţa Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti
Sediul autorităţii publice: or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 50
Data limită de depunere a dosarelor de participare – 02 iulie  2018, ora 17.00
Persoana responsabilă de primirea actelor - Scripniciuc Inna
Tel. 0 259 2 49 52
Web site: www.daspfc-falesti.org

Denumirea funcţiei publice vacante: Specialist principal
Scopul general al funcţiei
Distribuirea mijloacelor fondului de susţinere a populaţiei beneficiarilor din programele cu destinație specială în domeniul asistenței sociale; examinarea petițiilor referitor la acordarea ajutorului material; coordonarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate.

Sarcinile de bază al funcţiei:

 • Realizarea politicilor statului în domeniul distribuiri mijloacelor fondului de susţinere a populaţiei, beneficiarilor din programele cu destinație specială în domeniul asistenței sociale;
 • Coordonarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate;
 • Prevenirea situației de risc pentru persoane adulte și cu dezabilități;
 • Realizarea politicii a statului cu privire la dezinstituționalizarea, prevenirea instituționalizării persoanelor adulte sau cu dezabilități în situații de risc.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
- posedarea limbii române şi limbilor oficiale de comunicare interetnică, vorbite în teritoriu;
- neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
- lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
- neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;
- are capacitatea deplină de exerciţiu;
- este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul asistenţei sociale, dreptului, pedagogiei sau medicina, prevăzute pentru funcţia publică respectivă.

Experienţa profesională: 1 an de experienţă în domeniul.

Cunoştinţe:

- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea modului de funcţionare ale unei autorităţi publice;
- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Navigare Internet
- Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiza şi sinteza, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.
-  Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de inițiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, obiectivitate, tendinţa spre dezvoltarea continuă, receptivitatea ideilor noi, spirit de lucru în echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor apărute, ţinuta şi comportament corespunzător unei persoane publice.

Candidaţii vor depune dosarul de concurs până la 02 iulie 2018, care va conţine:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificat medical;
 6. cazierul judiciar/ sau declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
 7. CV-ul candidatului.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan ce! Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108.

Telefon de contact: 0-259-2-49-52

Bibliografia:

♦ Constituţia Republicii Moldova

♦♦♦ Acte normative în domeniul serviciului public

- Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statututul funcţionarului public;
- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
- Legea nr. 1264-XVI din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţiei conducere;
- Legea nr. 190-XIII din 18 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
- Legea nr.90-XVI din 24 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
- Legea nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
- Codul Familiei
- Codul Civil

**** Acte normative în domeniul Asistentei Sociale:

- Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială;
- Legea nr.827 din 18.02.2000 Fondului de susţinere a populaţiei;
- Legea nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la combaterea violenţei în familie;
- Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 18.04.2018 cu privire la determinarea dizabilităţii.