Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 • Domenii de subvenționare
 • Stimularea investițiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convențional
 • Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii post-recoltare și procesare
 • Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrișarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole
 • Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituțiile financiare nebancare
 • Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice
 • Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului de irigare

Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat

 • Îmbunătățirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale
 • Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură
 • Susținerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice
 • Servicii de consultanta şi formare
 • Stimularea constituirii şi funcționării grupurilor de producători agricol
 • Stimularea investiţiilor pentru consolidarea terenurilor agricole
 • Stimularea activităților de promovare pe piețele externe

În anul 2017, în adresa Instituției Publice „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură” (AIPA) au parvenit în total 7800 de cereri pentru obţinerea subvenţionării domeniilor nominalizate .

 • Suma subvenţiilor, investițiilor altor intervenții în agricultură în anul 2017.

TOTAL: circa 67mil EURO (grant/ subvenții 33 075 661.45 euro și 31 901 471,45 credite/leasing)

 • Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA)- În anul 2017, FNDAMR a constituit 900,0 mil. lei, dintre care 231,0 mil. lei din contul Programului de suport bugetar ENPARD. Din suma totală, 339,0 mil. lei au constituit restanțele față de cererile fermierilor din anul 2016, iar 520,0 mil. lei, au constituit finanțarea cererilor producătorilor agricoli, depuse pe parcursul anului 2017, aferente măsurilor de sprijin. Totodată, din suma totală pentru anul 2017, a fost achitată contribuția statului pentru Fondul Național al Viei și Vinului (30,0 mil. lei) și cheltuielile de administrare a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (11,0 mil. lei).
 • Proiectul Agricultura Competitivă (MAC-P)
 • Programul de granturi investiționale destinate infrastructurii post-recoltă: 1 889 708 dolari SUA;
 • Programul de granturi post - investiționale destinate MDT: 836 600 dolari SUA.
 • Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) - 2,6 mln IFAD, 622,3 mii GEF, 2,0 mln grant Danez, dintre care:
 • 1,34 mln dolari SUA IMM finanțate;
 • 4,5 mln dolari SUA tineri antreprenori finanțați (1,8 mln dolari SUA grant+2,7 mln dolari SUA credit DLC);
  • 422,8 mii dolari SUA micro-antreprenori finanțați;
 • 501,3 mii dolari SUA proiecte de infrastructură finanțate;
 • 345,9 mii dolari SUA (grant GEF) acordate la procurarea echipamentului agricultura conservativă;
 • 14 mii dolari SUA (grant GEF) acordate pentru fâșii forestiere;
 • 3 mii dolari SUA (grant GEF)acordate pentru pajiști degradate și marginale restaurate.
 • Oficiul Naţional al Viei şi Vinului (ONVV)
 • seminare – 335 864.00 MDL;
 • vizite de studiu – 160 000.00 MDL;
 • activități de marketing – 24,548,275.00 MDL.
 • Filiera Vinului - 13,483,203.00 Euro
 • Livada Moldovei - 13,378,368.21 Euro
 • USAID, Proiectul "Agricultura Performantă în Moldova" (APM) - 285,490.20 USD
 • Cîţi agricultori au beneficiat de subvenţii, alte tipuri de suport în 2017?

Total: aproximativ 6000 de agricultori (5 796)

 • Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) are misiunea de a gestiona resursele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural și resursele partenerilor de dezvoltare alocate spre administrare și de a realiza măsurile de intervenție pentru agricultură. Astfel, în cadrul AIPA, au fost depuse circa 7800 de cereri de finanțare pentru 3612 producători agricoli unici, în valoare totală ce a depășit 800,0 mil. lei. Numărul cererilor de finanțare, în anul 2017 s-a majorat cu 80,5% sau 3479 cereri de solicitare față de anul 2016. În aceste condiții, a fost posibilă atragerea investițiilor în sectorul agroindustrial de peste 4,3 mlrd. lei. Până la sfârșitul anului s-a reușit finanțarea pentru 5000 de cereri, iar circa 2700 de cereri, în valoare de până la 240,0 mil. lei vor fi finanțate din FNDAMR pentru anul 2018.
 • Proiectul Agricultura Competitivă (MAC-P) - În cadrul Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P) finanțat de Banca Mondială, au fost recepționate 60 cereri de aplicare (granturi investiţionale destinate dezvoltării infrastructurii post-recoltă, 8 dosare și granturi post-investiționale destinate managementului durabil al terenurilor – 52 dosare). Pe parcursul întregului an, au fost semnate și transmise spre achitare 52 contracte de acordare a granturilor.
 • Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD)UCIP-IFAD
 • 16 IMM finanțate (0% femei)
 • 161 tineri antreprenori finanțați(27% femei);
 • 322 tineri instruiți;
 • 250 micro-antreprenori finanțați (40% femei);
 • 143 micro-antreprenori instruiți;
 • 5 proiecte de infrastructură finalizate;
 • A fost creată 1 (una) școală de fermier pentru a testa agricultura conservativă;
 • Au fost instruite 701 persoane în cadrul școlilor de câmp;
 • 38 granturi la procurarea echipamentului agricultura conservativă.
 • Oficiul Naţional al Viei şi Vinului (ONVV)
 • seminare - 469 de agricultori;
 • vizite de studiu - 12 agricultori;
 • servicii de consultanță - 81 de agricultori;
 • comunicare viticultură - 19 agricultori;
 • activități de marketing – 349 de agricultori.
 • Filiera Vinului – 7 agricultori.
 • Livada Moldovei – 23 de agricultori.
 • FAO instruiri - 2562 de beneficiari.
 • USAID, Proiectul "Agricultura Performantă în Moldova" (APM) – 8 beneficiari.
 • Măsuri de susținere a agricultorilor (2018) – inițiative de scutiri, măriri de alocații, subvenții.

În scopul încurajării producătorilor agricoli,  a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 455 din   21 iunie 2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, autorul căreia a fost MADRM.

În temeiul acestei hotărâri  a fost aprobat Regulamentul care stabiliște măsurile de sprijin, precum şi condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului, inclusiv condițiile obligatorii necesare pentru obținerea mijloacelor, criteriile de eligibilitate, cuantumul maximal al sprijinului financiar alocat etc. Acest Regulament este valabil pentru perioada anilor 2017-2021.

Prevederile Regulamentului de referință se extind asupra tuturor producătorilor agricoli care activează pe teritoriul controlat de autoritățile Republicii Moldova, inclusiv pe teritoriul raionului Dubăsari situat după traseul Rîbniţa-Tiraspol, şi care nu se află în proces de insolvabilitate/lichidare. Totodată, sânt pasibili de subvenționare producătorii agricoli, grupurile de producători care au efectuat investiția ce corespunde domeniilor de acțiune aferente fiecărei măsuri de sprijin financiare.

De menționat faptul că, activitățile de subvenționare în agricultură și mediul rural au la bază următoarele principii: previzibilitatea şi stabilitatea reglementărilor juridice; transparența decizională;   tratamentul egal; eficienta bazată pe argumente economico-financiare;  continuitatea proceselor de susținere a producătorilor agricoli etc.

Un alt pas important în vederea susţinerii tinerilor producătorilor agricoli  a fost adoptarea recentă a Hotărîrii Guvernului nr. 507 din 30.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Autorul acestei Hotărâri la fel a fost MADRM.

Sistemul de acordare a plăților în avans vizează categoriile de producători agricoli care se încadrează în noțiunea de tânăr fermier și femeie fermier. În cadrul programului, aceștia vor putea beneficia de sprijin financiar doar o singură dată.

Subvențiile în avans vor fi acordate în baza proiectelor investiționale depuse de producătorii agricoli care desfășoară pentru prima dată o activitate economică în domeniul agroalimentar și nu sunt afiliați unui alt producător agricol.

În acest context, producătorii agricoli debutanți vor primi subvenția în 2 tranșe. Prima parte va constitui 75 % din valoarea subvenției și va fi acordată la momentul semnării de către beneficiar a contractului de acordare a sprijinului financiar. Cea de-a doua tranșă de 25 % va fi transferată la contul beneficiarului în momentul dării în exploatare a investiției, termen care nu poate depăși 24 luni.

Valoarea maximă a sprijinului financiar oferit unui solicitant nu va depăși suma de 650 000 lei sau va constitui până la 65 % din valoarea eligibilă a investiției, având în vedere că, în conformitate cu art.22 al Legii nr. 276 din 16.12.2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli, pentru  categoriile de producători agricoli, tineri fermieri și femeile fermieri, subvenția acordată va fi majorată cu 15 %.

Pentru anul 2018, bugetul Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural constituie 900 mil. lei

 • Proiectul de Rezilienţă Rurală (IFAD VII) - Îmbunătăţirea capacităţilor de adaptare a fermierilor mici şi a întreprinderilor agricole; suport pentru dezvoltare businessului agricol
 • bugetul total este 23.7 mln USD, (77% Credit 23% Grant);
 • perioada 14 August 2017- 30 Septembrie 2023;
 • finanțarea va fi inițiată din ianuarie 2018;
 • baza legală HG nr.980 din 25 septembrie 2000, cu modificările ulterioare.

Obiective:

 1. 24 rețele de aprovizionare cu apă pentru irigare pentru 75 beneficiari agricoli, cu un potențial de irigare de 1400 ha, vor fi create peste 700 locuri noi de muncă, din care 280 permanente;
 2. Construcția a 12 segmente de drum pentru facilitarea accesului producătorilor agricoli la zonele de producere, de la care vor beneficia 50 întreprinderi și peste 1200 familii din 12 sate. Aceste întreprinderi vor avea creștere de valoare a indicatorilor financiari, creștere a volumelor de vânzări. Toate acestea se vor reflecta imediat la noi angajări și creștere a veniturilor populației;
 3. Aproximativ 420 de producători agricoli vor beneficia de granturi pentru măsuri de îmbunătățire a rezilienței la schimbările climatice;
 4. Vor fi finanțate construcția și reabilitarea lacurilor de acumulare a apei de la precipitații cu o suprafață de peste 30 ha;
 5. vor fi plantate/reabilitate 200 ha de fâșii forestiere;
 6. 200 ha de terenuri înierbate;
 7. Vor beneficia de servicii financiare sub formă de credite la condiții preferențiale peste 450 micro antreprenori, 150 tineri antreprenori și 20-25 ÎMM. "
 • Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol - Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol „Filiera Vinului” (100% credit, 75mln euro), donator Banca Europeană pentru Investiţii - Restructurarea și înființarea plantațiilor de viță de vie soiuri tehnice; Mecanizarea și tehnologizarea proceselor viticole; Reutilarea si modernizarea fabricilor de prelucrare a strugurilor și de producere a vinului; Reutilarea industriilor conexe (producerea sticlei, ambalaje din carton, etc.); Reutilarea, echiparea și modernizarea laboratoarelor pentru testarea calității vinului, instituțiilor de învățământ care pregătesc cadre pentru sectorul vitivinicol, laboratoarelor universitare. Se negociază extinderea termenului pe o perioadă de 2 ani, până la 31.12.2019.
 • Ce proiecte de finanțare există în agricultură. Unde se poate aplica pentru finanțare
 • AIPA „Subvenționare din Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural” și „Acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural”.
 • UCIP-IFAD
 • Programului Rural de Rezilienţă Economico - Climatică Incluzivă (IFAD VI) - donator IFAD/GEF/DANDIA, 62% credit/38% grant, buget total 26,1 mln USD, perioada 25 august 2014 - 25 august 2020, implementator UCIP-IFAD. Rezilienţa schimbărilor climatice si dezvoltarea lanţului valoric incluziv; Finanţare rurală incluzivă si dezvoltarea capacităţilor; infrastructura pentru rezilienţă rurală şi creştere; Beneficiari: antreprenorii din zonele rurale; întreprinderile mici şi mijlocii; asociaţiile de economii şi împrumut; tinerii antreprenori.;
 • Proiectul de Rezilienţă Rurală (IFAD VII) - donator IFAD/ASAP, 77% credit/23% grant, buget total 23,7 mln USD, perioada 14 august 2017 - 30 septembrie 2023, implementator UCIP-IFAD. Îmbunătăţirea capacităţilor de adaptare a fermierilor mici şi a întreprinderilor agricole; suport pentru dezvoltare businessului agricol;

 

 • Proiectul de Restructurare a Sectorului Horticol „Livada Moldovei” donator Banca Europeană pentru Investiţii, 100% credit, buget total 120mln euro, perioada 27 mai 2016 – 31 martie 2022, instituția implementatoare Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea  Programului de Restructurare a Sectorului  Vitivinicol.
 • Obiectivele proiectului: Tehnologizarea şi mecanizarea proceselor de producere primară a producţiei horticole prin promovarea metodelor intensive şi super-intensive de producere a fructelor; Dotarea cu sisteme de irigare şi anti-grindină a livezilor şi altor plantaţii horticole; Modernizarea şi tehnologizarea proceselor post-recoltare şi procesare a producţiei horticole; Dezvoltarea infrastructurii post-recoltă pentru produsele în stare proaspătă; Dezvoltarea pepinierelor pentru producerea materialului săditor autohton; Îmbunătăţirea controlului oficial sanitar şi fitosanitar, în scopul armonizării standardelor naţionale pentru fructele în stare proaspete la standardele relevante ale UE; Diversificarea pieţelor de desfacere ale ţării, prin asigurarea autenticităţii producţiei horticole fabricate; Dezvoltarea sistemului de cercetare-inovare horticol, ca parte indispensabilă a sectorului horticol din Republica Moldova.
 • USAID
 • Proiectul „Dezvoltarea Agriculturii Organice Orientate spre Export în Moldova” donator USAID, 100% grant, buget total 200 mii USD, perioada 30 septembrie 2016 - 29 septembrie 2018, implementator ONG People in Need. Transfer de cunoștințe prin instruiri, vizite de studiu, schimburi de experiență, granturi investiționale, campanie de promovare a consumului și producerii ecologice, promovarea intereselor producătorilor și îmbunătățirea cadrului legislative;
 • Proiectul "Agricultura Performantă în Moldova" (APM) donator USAID, 100% grant, buget total 20,9 mln USD, perioada 21 noiembrie 2016 – 20 noiembrie 2021, implementator Chemonics International Scopul proiectului APM este de a stimula transformarea sectorului agricol din Moldova într-un motor de creștere economică a țării care ar spori competitivitatea și ar contribui, pe termen lung, la standarde de trai mai înalte pentru locuitorii din regiunile rurale ale Moldovei.
 • Obiectivul programului de granturi este de a: Încuraja și servi ca un catalizator a investițiilor în lanțurile valorice selectate: merele, fructele sâmburoase, strugurii de masă, pomușoarele, legumele produse pentru procesare / comercializare și mierea de albini.
 • Bugetul total al Fondului de granturi: $5,700,000 pentru:
 1. Dezvoltarea organizațională și a capacităților, marketing și branding, instruiri, participarea la expoziții și misiuni de afaceri, Certificarea Global GAP.
 2. Dotarea cu echipamente si utilaje la producere, postrecoltare și comercializare. Programul de granturi este o activitate cu un impact și contribuții la cele patru obiective ale APM.

Până la moment, de Programul de granturi au fost susținuți cca 60 de beneficiari, valoarea granturilor constituind aproximativ 1,750,199.45 Dolari SUA.

 

 

 • Cota investițiilor care revine unui agricultor (2017)

Denumirea sursei

Grant/subvenții

Credit/leasing

Beneficiari

Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (AIPA)

520 mil Lei

sau

26 628 976,42 Euro

-

5000

UCIP-IFAD

4 427 000 USD

Sau

3 836 570,11 Euro

2,7 mil USD

Sau

2339900,45 Euro

Grant- 430

Credit- 272

Filiera Vinului

-

13 483 203 Euro

Credit - 7

Livada Moldovei

-

13 378 368 Euro

Credit - 23

MAC-P

2 726 309 USD sau

2 362 700,61 Euro

-

56

USAID

285 490.20 USD sau

247 414,31 Euro

-

8

Total

33 075 661.45 Euro

31 901 471,45 Euro

Grant/subvenționare 5 494

Credit - 302

Cota din grant/subvenții - 6 020,32 euro

Cota din credit/leasing – 105 634,01 euro

 • Câte ferme au fost /vor fi sprijinite cu programe de investiții?

 

UCIP-IFAD (total 25)În anul 2017 a finanțat 18 ferme în domeniul zootehniei, în sumă de 479 mii USD, iar în 2018 (până la data de 22 iunie) – 7 ferme în sumă de 207,7mii USD.

FAO (10 se preconizează) „Sporirea capacităţilor de rezistenţă la secetă a fermierilor mici prin adoptarea celor mai bune practici de irigare şi a practicelor moderne de irigare” 2014-2017 (nu este finalizat) -  A fost încheiat procesul de selecție a 10 fermieri pe terenurile cărora vor fi organizate loturi demonstrative pentru echipamentul de irigare (majoritatea fermierilor selectați cultivă culturi cu valoare adăugată înaltă). Au fost realizate procedurile necesare pentru procurarea echipamentului de irigare care va fi folosit în cadrul loturilor demonstrative (pregătirea pachetului de documente tehnice pentru lansarea tenderului de procurare, vizitarea fermierilor beneficiari pentru identificarea specificațiilor tehnice necesare a echipamentului, stabilirea formei de cooperare cu fermierii, etc.).

MAC-P (nu au aplicat) În cadrul Programului de granturi destinat investițiilor în infrastructura post recoltă, implementat de Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova sunt eligibile și grupurile de producători din sectorul producerii și procesării laptelui. Astfel, grupurile de producători, constituite din minim 5 producători agricoli, pot beneficia de suport financiar nerambursabil (grant) în valoare de maxim 350 000 USD. Acesta reprezintă 50% din valoarea investiții în tehnologii de procesare primară și finită a laptelui cu condiția că grupul va asigura co-finanțarea celeilalte parți de 50%. Resursele financiare sunt accesate de grupurile de producători până la inițierea investiției, iar ulterior după finalizarea investițiilor pot accesa și subvenții pe partea de co-finanțare. Ține de menționat că producătorii agricoli interesați pot beneficia de asistenta tehnica atât la etapa de creare și înregistrare a grupului de producători, suport la elaborarea pachetelor de aplicare la programul de granturi, intermediere financiară, și asistență tehnica post-finanțare pe aspecte legate de management, consultanta juridica, vânzări in grup, acces la piețe, management financiar , etc. Programul de granturi este valabil pana la 30 iunie 2019. Pana la moment, in cadrul proiectului nu au fost cereri de constituire a grupurilor de producători din sectorul de lapte.

USAID, Proiectul "Agricultura Performantă în Moldova" (APM) A fost acordat sprijin la 3 producători de miere naturală pe parcursul anului 2017 în suma de 62 187,98 USD.

 

 • Acțiunile în domeniul protecției mediului – lacuri, râuri. Inițiative cu impact
 • Proiecte în domeniul apelor cu impact benefic asupra mediului și cetățenilor
 • Amenajarea cișmelei din s. Ermoclia;
 • Reabilitarea albiei râului Ialpug in satul Bugeac;
 • Râul Ialpug - un mediu salubru în satul Chirsova;
 • Elaborarea planului integrat de gestionare a BH Camenca;
 • Managementul integrat al apelor si reabilitarea ecologica a bazinului râului Ciulucul Mic;
 • Asigurarea managementului integrat al resurselor de apă în bazinul r. Răut prin aplicarea instrumentelor științifice, informaționale și demonstraționale;
 • Asigurarea managementului integrat al resurselor de apă în bazinul r. Răut prin aplicarea instrumentelor științifice, informaționale și demonstraționale;
 • Asigurarea managementului integrat al resurselor de apă în bazinul r. Răut prin aplicarea instrumentelor științifice, informaționale și demonstraționale;
 • Revitalizarea ecosistemelor sub-bazinale ale râului Larga prin aplicarea managementului integrat al resurselor de apa, în scopul îmbunătățirii stării apei și situației social-ecologice pe întreg tronsonul râului;
 • Promovarea managementului integrat al apelor în bazinul râului Lăpușna;
 • Contribuție la reabilitarea zonei umede: proiect pilot pentru Nistrul Chior;
 • Evaluarea impactului si implementarea practicilor agriculturii organice asupra stării ecosistemelor  acvatice si a zonelor umide in regiune  Nistrului de mijloc (r. Dubăsari si Orhei);
 • Elaborarea Planului de Management a regiunii Prutului de Jos (aria desemnată ca Rezervația Biosferei Prutul de Jos).
 • Fondul Ecologic Național (FEN)
 • Actualmente au fost aprobate 56 de proiecte de finanțare din bugetul FEN în sumă de 25 956 435 mil lei.
 • Pe parcursul anului 2017 au fost finalizate 17 proiecte de finanțare de FEN, din domeniul aprovizionării cu apă, canalizare și epurare (inclusiv, construcția sistemelor de apeduct, canalizare, stații de epurare), cu suma totală de 102 301 304,86 lei.

 

 • Acțiuni în construcții – locuințe sociale (numărul locuințelor, unde se construiesc, când vor fi date în exploatare)

În perioada de activitate, începând cu 2013, UIP II a realizat cu succes Proiectul de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile în 4 raioane:

 • Călărași, bloc locativ cu 40 apartamente sociale;
 • Briceni, bloc locativ cu 40 apartamente (din care 25 ap. sunt sociale);
 • Soroca, 2 blocuri locative cu 72 apartamente sociale;
 • Sîngerei, bloc locativ cu 35 apartamente sociale;
 • raionul Hîncești: 15 localități cu 56 apartamente sociale.

În faza de finalizare a lucrărilor cu ulterioara transmitere către APL sunt:

 • Leova, 4 blocuri locative cu 92 apartamente sociale;
 • Nisporeni, 3 blocuri locative cu 93 apartamente sociale;
 • Ialoveni, bloc locativ cu 30 apartamente sociale.

Astfel, pînă la moment au fost finalizate și repartizate beneficiarilor 228 locuințe sociale, iar în timpul imediat următor vor fi repartizate alte 215 locuințe finalizate la cheie.

Totodată, la moment, în cadrul Proiectului se executată lucrări de construcție în:

 • Glodeni, bloc locativ cu 30 apartamente;
 • Rezina, bloc locativ cu 72 apartamente;
 • Fălești , bloc locativ cu 40 apartamente.

Astfel, pînă în toamna anului 2018, vor fi finalizate edificarea a altor 142 de locuințe sociale. Rezultatele anului 2018 sunt remarcabile: 357 apartamente sociale în 6 raioane ale RM care vor asigura circa 1400 de beneficiari cu o locuință decentă.

De asemenea, de către Banca de Dezvoltarea a Consiliului Europei a fost aprobat planul de implementare  a proiectului pentru anul 2018, care include:

 • Cantemir, or. Cimișlia, or. Cahul fiind estimat edificarea a circa 90 locuințe sociale. Aceste 3 proiecte noi urmează să fie finalizate până la finele anului 2019.

 

 • Proiecte de dezvoltare regională

În Documentul Unic de Program pentru anii 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203 din 29.03.2018, cu modificările ulterioare, sunt incluse 66 proiecte de dezvoltare regională, inclusiv 10 proiecte trecătoare din Documentul Unic de Program pentru anii 2013-2016 în domeniile prioritare: aprovizionare cu apă și canalizare – 19 proiecte, managementul deșeurilor solide – 4 proiecte, drumuri regionale și locale – 13 proiecte, eficiența energetică în clădirile publice – 11 proiecte, suport pentru infrastructura de afaceri – 11 proiecte, atractivitatea turistică – 8 proiecte.

În conformitate cu Legea bugetului pentru anul 2017, nr. 279 din 16.12.2016, în Fondul național pentru dezvoltare regională au fost prevăzute 200 mil. lei. Mijloacele financiare ale fondului au fost repartizate conform Deciziei CNCDR nr. 1/17 din 27.01.2017 și redistribuite conform Deciziilor CNCDR nr. 3/17 din 27.03.2017, nr. 6/17 din 16.11.2017 și nr. 13/17 din 15.12.2017 după cum urmează:

 • pentru implementarea proiectelor investiționale – 187,07 mil. lei;
 • pentru asigurarea activității ADR Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia – 12,93 mil. lei.

Conform Deciziei nr. 1/17 din 27.01.2017, în anul 2017, au fost aprobate spre finanțare 39 proiecte din cele incluse în Documentul Unic de Program pentru anii 2017-2020, din care 9 proiecte sunt trecătoare din Documentul Unic de Program pentru anii 2013-2016.

Conform domeniilor prioritare, mijloacele financiare ale FNDR pentru anul 2017 au fost repartizate și valorificate după cum urmează:

Domeniul de intervenție

Nr. de proiecte

Costul proiectelor, mil. lei

Bugetul aprobat pentru anul 2017, mil. lei

Valorificat în anul 2017, mil. lei

Aprovizionare cu apă și sanitație

11

340,93

73,42

73,42

Infrastructura drumurilor regionale și locale

7

337,80

51,54

51,54

Managementul deșeurilor solide

1

9,37

1,07

1,07

Eficiență energetică în clădiri publice

7

66,94

25,11

25,11

Infrastructura de sprijin a afacerilor

8

148,06

16,64

16,64

Atractivitate turistică

5

129,53

19,29

19,29

Total

39

1 032,63

187,07

187,07

 În scopul implementării proiectelor finanțate din FNDR, în anul 2017 au fost valorificate mijloace financiare în mărime de 187,07 mil. lei sau 100 % din alocările prevăzute din FNDR pentru anul 2017.

Deoarece majoritatea proiectelor aprobate spre finanțare în anul 2017 au fost nou-inițiate, o bună parte din perioada raportată a fost dedicată pregătirii pentru implementare a proiectelor respective: revizuirii documentației tehnice, efectuării procedurilor de achiziții publice, încheierii contractelor de finanțare.

Pe parcursul perioadei de raportare, pentru implementarea proiectelor aprobate spre finanțare în anul 2017 au fost desfășurate 67 proceduri de achiziții publice. În rezultatul procedurilor respective au fost încheiate 67 contracte de antrepriză cu valoarea contractuală de cca 646,26 mil. lei.

Pe parcursul anului 2017 au fost atinși următorii indicatori:

Infrastructura drumurilor regionale și locale:

 • infrastructură de drum dată în exploatare – 8,818 km;
 • poduri și/sau podețe construite și/sau reabilitate – 16;
 • localități cu acces îmbunătățit la drumurile respective – 9;
 • populație cu acces îmbunătățit la drumurile respective – 259486.

Aprovizionarea cu apă și sanitație:

 • apeduct construit – 88,966 km;
 • stații de tratare date în exploatare– 1;
 • rețele de canalizare construite și/sau reabilitate – 64,642 km;
 • stații de epurare date în exploatare – 2;
 • localități ce au acces la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și canalizare – 7;
 • populație cu acces la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și canalizare – 21518.

Managementul deșeurilor solide:

 • containere pentru acumularea deșeurilor menajere solide procurate – 147;
 • autospeciale pentru transportarea deșeurilor menajere solide procurate – 1;
 • platforme pentru acumularea deșeurilor menajere solide date în exploatare – 5.

Sporirea atractivității turistice:

 • atracții turistice renovate – 5;
 • atracții turistice amenajate – 3.

Eficiența energetică în clădirile publice:

 • clădiri publice renovate prin măsuri de eficiență energetică – 1;
 • persoane beneficiare de condiții îmbunătățite prin măsuri de eficiență energetică – 390 persoane anual.

În conformitate cu Legea bugetului pentru anul 2018, nr. 289 din 15.12.2017, în Fondul național pentru dezvoltare regională au fost prevăzute 200 mil. lei. Mijloacele financiare ale fondului au fost repartizate conform Deciziei CNCDR nr. 3/18 din 16.02.2018 și redistribuite conform Deciziei CNCDR nr. 6/18 din 17.05.2018 după cum urmează:

 • pentru implementarea proiectelor investiționale – 184,79 mil. lei;
 • pentru asigurarea activității ADR Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia – 15,21 mil. lei.

Conform Deciziilor CNCDR nr. 3/18 din 16.02.2018 și nr. 6/18 din 17.05.2018, în anul 2017, au fost aprobate spre finanțare 36 proiecte din cele incluse în Documentul Unic de Program pentru anii 2017-2020, dintre care 32 au fost în proces de implementare și în anul 2017 și 4 proiecte nou inițiate.

Conform domeniilor prioritare, mijloacele financiare ale FNDR pentru anul 2018 au fost repartizate și valorificate după cum urmează:

Domeniul de intervenție

Nr. de proiecte

Costul proiectelor din FNDR, mil. lei

Valorificat în anul 2017, mil. lei

Bugetul aprobat pentru anul 2018, mil. lei

Valorificat în anul 2018, mil. lei

Aprovizionare cu apă și sanitație

10

325,89

73,42

62,84

21,21

Infrastructura drumurilor regionale și locale

5

272,41

51,54

35,76

29,09

Managementul deșeurilor solide

1

9,37

1,07

1,30

0,99

Eficiență energetică în clădiri publice

8

91,28

25,11

32,42

11,72

Infrastructura de sprijin a afacerilor

8

136,45

16,64

31,77

9,54

Atractivitate turistică

4

106,03

19,29

20,70

6,42

Total

36

941,43

187,07

184,79

78,97

În scopul implementării proiectelor finanțate din FNDR, în anul 2018 au fost valorificate mijloace financiare în mărime de 78,97 mil. lei sau 40,10 % din alocările prevăzute din FNDR pentru anul 2018.