Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Scopul general al funcţiei: Asigurarea juridică a activității Președintelui raionului și Aparatului acestuia, respectarea uniformă a legislației de către autoritatea executivă a Consiliului raional.

 Sarcinile de bază:

1. Asigurarea unui management eficient al activității Serviciului Juridic;

2. Asigurarea respectării legislației în vigoare în activitatea autorităților publice de nivelul II;
3. Acordarea asistenței juridice specialiștilor din Aparatul Președintelui raionului, subdiviziunilor Consiliului raional, primăriilor, cetățenilor primiți în audiență;
4. Participarea și susținerea în ședințele Consiliului raional, în comisiile consultative a proiectelor de decizii ale Consiliului raional initiate de Președintele raionului și prezintă în ședința consiliului, în caz de necessitate, a precizărilor în probleme ce țin de competență;
5. Participarea la examinarea sesizărilor adresate Președintelui raionului și Consiliului raional din partea OTB al Cancelariei de Stat, Agenției Achiziții Publice, Procuratură, etc;
6. Reprezentarea intereselor Consiliului raional și Președintelui raionului în instanțele judiciare, organelor de stat, relațiile cu persoanele fizice și juridice;
7. Participarea la elaborarea proiectelor de acte administrative emise de Consiliul raional, Președintele raionului; 

8. Efectuarea sistematizării, evidenței și păstrării actelor legislative și normative.

  Condiţiile de  bază pentru participare la concurs:

• deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

• cunoaşterea  limbii de stat;

•  are capacitatea deplină de exerciţiu;

• neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă ;
• în ultimii trei ani, nu a fost destituit dintr – o funcţie publică sau nu i – a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s – a dispus această interdicţie;

• nu are antecedente penale  nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie ;

• este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform  certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.


Cerinţe specifice 

 • Studii superioare în domeniul jurisprudenței.
 • experienţă profesională de minim 1 an  în domeniu.
 • abilităţi de utilizare a calculatorului.

Cunoştinţe:

 • Cunoașterea aprofundată a legislației în domeniu de activitate;
 • Cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice de nivelul I și II;
 • Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, etc.
 • Cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit. 

Abilităţi: De lucru cu legislația, analiză și sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, aplanare de conflicte, soluționare de probleme, lucru în echipă, argumentare, competență profesională, responsabilitate.

Atitudini/Comportamente: respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, disciplină, punctualitate, obiectivitate, exigență față de sine, cultură juridică.


Candidaţii vor depune dosarul de concurs pînă la data de   25 octombrie 2021 inclusiv, care va conţine:

a) formularul de participare;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională  sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă  

e) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale;

f) certificat medical;

g) cv – ul candidatului.

Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor sau  pot fi autentificate de notar.

Documentele se prezintă la adresa: or.Făleşti, Ştefan cel Mare 50, biroul 203, tel:0(259)2-30-62

Bibliografia concursului:

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Codul Civil al Republicii Moldova;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 436 din  28.12.2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 158 din  04.07.2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr.435 –XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea integrității nr.82 din 25.05.2017;
 • Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;