Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Direcția Generală Finanțe și Economie Fălești anunță prelungirea termenului de depunere a actelor pentru funcțiile publice vacante de specialist în secția elaborare și administrare a bugetului, Direcția Generală Finanțe și Economie Fălești.

  Candidații vor depune dosarele pentru participarea la concurs pe adresa or. Fălești, str. Ștefan cel Mare nr.50,  biroul 213.

  Data limită de depunere a documentelor - 08 iunie 2021.

  Informații suplimentare la numărul de telefon  025923457, 025922915 și pe pagina web a Consiliului raional Fălești,  http://cr-falesti.md .

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcției: Proces bugetar eficient și continu prin acordarea asistenței metodologice și practice în elaborarea și administrarea bugetelor.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul cheltuielilor bugetare a prognozei bugetului.
 2. Recepționarea și generalizarea rapoartelor lunare, trimestriale, anuale, în scopul prezentării acestora la Ministerul Finanţelor.
 3. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice cu privire la elaborarea şi estimarea bugetelor de nivelul I şi al II, la compartimentul cheltuieli;
 4. Primirea, analiza şi introducerea în baza de date a rectificărilor şi modificărilor resurselor şi cheltuielilor instituţiilor finanțate de la bugetului raional, acordarea suportului metodologic și practic la introducerea rectificărilor și modificărilor instituțiilor din subordinea Consiliului raional și primăriilor raionului;

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare, de licență sau echivalente în domeniul economic sau finanțe.
Abilități: - de utilizare a calculatorului.

Documente ce urmează a fi prezentate::

a) formularul de participare;
 b) copia buletinului de identitate;
 c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională   sau de specializare;
 f) copia carnetului de muncă cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale;
 g) certificat medical;
 h) cv – ul candidatului

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal. la adresa: or. Făleşti, Ştefan cel Mare 50, biroul 213, tel: 0(259) 2-29-15.

Bibliografia concursului:

 • Constituția Republicii Moldova
 • Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;
 • Legea nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale** (republicată în Monitorul Oficial nr. 384-395 din 12 octombrie 2018);
 • Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale:
 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 ,,Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;
 • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 868/2014 privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea;
 • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1231/2018 privind punerea în aplicare a Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208/2015 privind Clasificația bugetară;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 209/2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului.

https://cariere.gov.md/display-job/13929