Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Scopul general al funcţiei: Contribuirea la eficientizarea activităţii Direcţiei prin implementarea procedurilor moderne de lucru în soluţionarea problemelor mecanizării şi prestării serviciilor mecanizate.

  Sarcinile de bază:

 1. Promovarea politicii agrare, inclusiv cooperarea proprietăţilor individuale în vederea utilizării tehnologiilor avansate si sporirea productivităţii în sectorul agroalimentar prin mecanizarea complexă a proceselor agrotehnice.
 2. Asigurarea utilizării raţionale a resurselor energetice si modernizarea parcului de tractoare si maşini.
 3. Monitorizarea proceselor de renovare a parcurilor de tractoare si maşini în ţară si înaintarea propunerilor  pentru implementarea lor în teritoriul raionului.
 4. Monitorizarea proceselor de vânzare – cumpărare a unităţilor de tehnică agricolă în teritoriu.
 5. Propagarea problemelor ce ţin de modernizarea tehnicii agricole în dependenţă de tehnologiile noi conservative de prelucrare a solului.

  Condiţiile de  bază pentru participare la concurs:

• deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• cunoaşterea limbii de stat;
• capacitatea deplină de exerciţiu;
• neatingerea vârstei de 63 ani;
• în ultimii trei ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i – a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s – a dispus această interdicţie;
• nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
• este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

  Cerinţe specifice : - Studii superioare,  în domeniul agrar, preferabil inginerie agrară.

  Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu de activitate;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice de nivelul I şi II;
 • Cunoştinţe de operare la calculator.

  Experiența profesională: minimum 1 an în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

  Abilităţi: de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, argumentare, competenţă profesională, responsabilitate. 

  Atitudini/Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

  Candidaţii vor depune dosarul de concurs până la data de 21 octombrie 2019 inclusiv, care va conţine:

a) formularul de participare;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională   sau de specializare;
f) copia carnetului de muncă cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale;
g) certificat medical;
h) cv – ul candidatului.

  Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor sau  pot fi autentificate de notar.

  Documentele se prezintă la adresa: or. Făleşti, Ştefan cel Mare 50, biroul 203, tel: 0(259)2-30-62.

  Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul transporturilor rutiere, nr.150 din  17.07.2014
 • Hotărârea Guvernului nr.1075/2007 privind aprobarea Regulamentului privind consolidarea terenurilor agricole.
 • Legea cu privire la transporturi nr.1194 din 21.05.1997;
 • Legea nr. 158 din  04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 436 din  28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr.198/2003 cu privire la arenda în agricultură / Hotărârea Guvernului nr.72/2004 privind implementarea Legii cu privire la arenda în agricultură;
 • Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1170 din 25.10.2016;
 • Legea nr. 1308/1997 cu privire la prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a terenurilor;
 • Legea nr. 25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public