Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Scopul general al funcţiei: Asigurarea juridică a activităţii Preşedintelui raionului şi Aparatului acestuia, respectarea uniformă a legislaţiei de către autoritatea executivă a Consiliului raional.

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea unui management eficient al activității Serviciului juridic;
 2. Asigurarea respectării legislației în vigoare în activitatea autorităților publice de nivelul II;
 3. Acordarea asistenței juridice specialiștilor din Aparatul Președintelui raionului, subdiviziunilor Consiliului raional, primăriilor, cetățenilor primiți în audiență;
 4. Participarea și susținerea în ședințele Consiliului raional, în comisiile consultative a proiectelor de decizii ale Consiliului raional inițiate de Președintele raionului și prezintă în ședința consiliului, în caz de necesitate, a precizărilor în probleme ce țin de competență;
 5. Participarea la examinarea sesizărilor adresate Președintelui raionului și Consiliului raional din partea OTB al Cancelariei de Stat, Agenția Achiziții Publice, Procuratură, etc;
 6. Reprezentarea intereselor Consiliului raional și Președintelui raionului în instanțele judiciare, organelor de stat, relațiile cu persoanele fizice și juridice;
 7. Participarea la elaborarea proiectelor de acte administrative emise de Consiliul raional și Președintelui raionului;
 8. Efectuarea sistematizării, evidenței și păstrării actelor legislative și normative.

Condiţiile de  bază pentru participare la concurs:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;                               cunoaşterea  limbii de stat;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă ;
 • în ultimii trei ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i – a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s – a dispus această interdicţie;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie ;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Cerinţe specifice 

 • Studii superioare –licențiat în drept.
 • experienţă profesională de minim 1 an în domeniu, preferabil în serviciul public.
 • abilităţi de utilizare a calculatorului.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea aprofundată a legislaţiei în domeniu de activitate;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice de nivelul I şi II;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, etc.
 • Cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

Abilităţi: de lucru cu legislația, analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, aplanare de conflicte, soluționare de probleme, lucru în echipă, argumentare, competenţă profesională, responsabilitate. 

Atitudini/Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, disciplină, punctualitate, responsabilitate, obiectivitate, exigență față de sine, cultură juridică.

Candidaţii vor depune dosarul de concurs până la data de  23 mai 2019 inclusiv, care va conţine:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale;
 6. certificat medical;
 7. cv – ul candidatului.

Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor sau  pot fi autentificate de notar.

Documentele se prezintă la adresa: or. Făleşti, Ştefan cel Mare 50, biroul 203, tel: 0(259)2-30-62

 Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul Civil al Republicii Moldova;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova;
 • Legea 436 din  28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea 158 din  04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea 25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr. 793-XIV din 10.02.2000 privind contenciosul administrativ;
 • Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;
 • Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional
 • Legea nr. 199 din 07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;