Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 • Scopul general al funcţiei:
  Coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de întreaga activitate – financiară la nivel de primărie, Consiliu local.
 • Sarcinile de bază:
  -  elaborarea bugetului primăriei;
  -  asigurarea estimărilor veridice şi economice argumentate ale veniturilor şi cheltuielilor bugetare;
  -  perfectarea şi întocmirea documentelor necesare pentru contractarea achiziţiilor publice;
  -  asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile;
  -  calcularea şi achitarea salariilor;
  -  întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă;
  -  organizarea şi exercitarea controlului financiar, preventiv şi de gestiune. 
 • Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

La concurs pot participa persoanele care întrunesc următoarele criterii:
-   Deţin cetăţenia Republicii Moldova;
-   Posedă limba de stat;
-   Studii superioare de licenţă sau echivalente (medii speciale) în domeniul contabilităţii (cunoaşterea programelor WORD,EXCEL, pentru funcţia de contabil şef );
-   N-au atins vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensionare pentru limita de vîrstă (cel puţin 4 ani);
-   Cunosc legislaţia în domeniu;
-   Cunoştinţe de operare la calculator (obligatoriu);
-   Nu au antecedente penale;

 • Documente ce urmează a fi prezentate:

-   Formularul de participare;
-   Copia buletinului de identitate;
-   Copia diplomei de studii;
-   Certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate (dacă sînt);
-   Copia (extrasul) carnetului de muncă;
-   Cazierul judiciar, va fi înlocuit cu declaraţie pe propria răspundere.

Data limită de depunere a dosarului  de concurs 14 ianuarie 2016

 • Bibliografie recomandată pentru concursul la funcţia publică vacantă de contabil şef  în cadrul Primăriei satului Horeşti:

 -  Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994
Acte normative în domeniul serviciului public:
-    Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
-    Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
-    Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
-    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.
Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
-  Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;


Acte normative în domeniul de specialitate la funcţia de contabil şef:
-  Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale;
-  Codul Fiscal al Republicii Moldova nr.1163 din 24.04.1997 (în special Titlul VI şi VII şi Legile pentru punere în aplicare a Titlurilor VI şi VII);
-  Legea contabilităţii nr.113 din 27.04.2007 cu modificările şi completările ulterioare;
-  Hotărîrea Guvernului nr.998 din 20.08.2003 „Privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei”.


 Informaţii suplimentare la tel. (0259) 77-0-12 ; (0259)77-1-12