Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Scopul general al funcţiei protecţia drepturilor copilului şi a familiilor cu copii în situaţii de risc.

Sarcinile  de bază al funcţiei:

 • Promovarea şi implementarea politicii de protecţie socială bineechilibrate în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi drepturilor copilului şi a altor categorii de persoane aflate în dificultate;
 • Asigurarea protecţiei copiilor aflaţi în dificultate prin sporirea accesului la sistemul de protecţie, bazat pe estimarea nevoilor, cadrul de bunăstare, factori protectori, acţiuni de intervenţie timpurie şi consolidarea familiei;
 • Realizarea politicii naţionale de protecţie şi de integrare socială a copiilor cu dizabilităţi, prin promovarea drepturilor acestora, prin dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de recuperare, integrare/reintegrare, socializare şi asistenţa de calitate.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii române şi limbilor oficiale de comunicare interetnică, vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrsta;
 • lipsa antecendentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei. 

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente,  în domeniul asistenţei sociale, dreptului sau pedagogiei, prevăzute pentru funcţia publică respectivă ;

Experienţa profesională: 1 an de experienţă în domeniul asistenţei sociale.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea modului de funcţionareale unei autorităţi publice;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Pover Point, Navigare Internet

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiza şi sinteza, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de inţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţa spre dezvoltarea continuă.

Candidaţii vor depune dosarul de concurs pînă la 07 iulie 2016, care va conţine:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carentului de muncă;
 5. certificat medical;
 6. cazierul judiciar/ sau declaraţie pe proprie răspundere privind  lipsa antecedentelor penale;
 7. CV-ul candidatului;

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. Telefon de contact: 0-259-2-49-52

Bibliografia: 

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 •  Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statututl funcţionarului public;
 •  Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 •  Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 •  Legea nr. 1264-XVI din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţiei conducere;
 •  Legea nr. 190-XIII din 18 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 •  Legea nr.90-XVI din 24 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 •  Legea nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
 • Codul Familiei
 • Codul Civil 
 • Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:
 • Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială;
 • Legea nr.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.