Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Direcția Generală Educație Fălești anunță concurs la funcția de director adjunct a instituției preuniversitare:

 1. Gimnaziul Egorovca

 Dosarele se depun pînă la 27.07.2016 la IP Gimnaziul Egorovca.

 Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general  aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 163 din 23.03.2015, cu modificările ulterioare.

 La funcția de director adjunct poate candida persoana care întrunește următoarele condiții:

-   deține cetățenia RM;
-    are studii superioare universitare ;
-    are o vechime de activitate didactică de cel puțin trei ani ;
-    la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 de ani;
-    cunoaște limba română;
-    este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
-    nu are antecedente penale;
-    nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m), și n) din Codul muncii.

 

 Candidații pentru ocuparea funcției de director depun personal sau prin reprezentant ( la Serviciul juridic și resurse umane din cadrul Direcției Generale Educație Fălești), prin poștă sau prin email, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicăriii anunțului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 1. Cererea de participare la concurs (modelul este specificat în anexa1 la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general);
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae, al cărui model este specificat  în anexa 2 la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general;
 6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției;
 7. Cazierul judiciar sau declarația pe proprie răspundere.

 Bibliografie pentru candidații la funcția de director în instituțiile  de învățămînt  preuniversitar:

 1. Codul educației. Nr. 152  din  17.07.2014;
 2. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația-2020”. Hotărîrea Guvernului nr. 944 din 14.11.2014;
 3. Codul Muncii. Nr. 154-XV  din 28.03.2003;
 4. Codul de etică al personalului din instițiile de învățămînt general și profesional tehnic;
 5. Standarde de calitate pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului.
 6. Standardele minime de dotare a școlilor primare, gimnaziilor și liceelor cu mijloace TIC. Ordinul nr. 581 din 24.06.2015.
 7. Regulament-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățămînt general. Ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 20. 02.2015;
 8. Regulamentul cu privire la transportarea elevilor. Hotărîrea Guvernului nr. 903 din 30.10.2014;
 9. Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat, anul școlar 2014-2015.
 10. Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a gimnaziului, anul școlar 2014-2015;
 11. Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării finale din învățămîntul primar, anul școlar 2014-2015.
 12. Instrucțiunile privind  mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului. Nr. 270 din 08.04.2014;
 13. Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatere, trafic al copilului. Ordinul Ministerului Educației nr. 858 din 23.08.2013;
 14. Ordinul comun al Ministerului Muncii, Ministerului Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Educației, Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne cu privire la aprobarea Fișei de sesizare a cazului suspect de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului. Nr. 153, 1043,1042,293 din 08.10.2014;
 15. Indicatorii de monitorizare a Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului  și a Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului. Ordinul nr. 1049 din 10.10.2014;
 16. Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 08.10.2014 privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățămînt primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea;
 17. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare;
 18. Instrucțiunea privind constituirea și funcționarea Consiliului Elevilor și Regulamentul de constituire și funcționare a Consiliului Național al Elevilor de pe lîngă Ministerul Educației. Ordinul Ministerului Educației nr. 136 din 26.03.2013;
 19. Legea privind accesul la informație;
 20. Regulamentul privind comunicarea între instituțiile de învățămînt și mass-media în cazurile care se  referă la copii.  Ordinul Ministerului Educației nr. 60 din 07.02.2014;
 21. Documente cu referire la  educația incluzivă;
 22. Planul-cadru pentru învățămîntul primar, gimnazial, și liceal, anul de studii 2015-2016