Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Scopul general al funcţiei:  Contribuirea la realizarea problemelor funciare şi implementarea proiectelor privitor la consolidarea terenurilor parcelate în raion, indiferent de forma organizaţională-juridică , tipul de proprietate asupra pământului.

 Sarcinile de bază:

 1. Implementarea controlului asupra folosirii raţionale a terenurilor ;
 2. Implementarea procedurilor de consolidare a terenurilor agricole conform prevederilor legislaţiei, bazelor ştiinţifice şi experienţei avansate în domeniul dat în teritoriul raionului.
 3. Implementarea procedurilor de ţinere a monitoring-ului funciar, studierea şi analiza pieţii funciare în raion şi identificarea necesităţilor de consolidare ca un component al dezvoltării rurale.
 4. Implementarea procedurilor de promovare a   Programul de Valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.
 5. Asigurarea consultaţiei juridice, metodologice şi practice agricultorilor în problemele funciare şi consolidării terenurilor agricole.

  Scopul general al funcției: Contribuirea la eficientizarea activității Secției Cultură și Turism prin realizarea politicii statului în domeniul culturii și turismului pe teritoriul raionului, implementarea formelor și metodelor moderne de lucru în activitatea rețelei instituțiilor de cultură din teritoriu.

  Sarcinile de bază:

1.   Asigurarea unui management eficient al activității Secției Cultură și Turism;
2.  Asigurarea, în colaborare cu organele de resort și APL de nivelul I, condițiilor decente de muncă și de creație ale instituțiilor de cultură și ale formațiilor artistice de amatori din raion;
3.   Promovarea cadrelor de înaltă calificare în instituțiile de cultură din teritoriul raionului;
4.   Acordarea asistenței metodologice și informaționale instituțiilor de cultură din raion;
5.  Coordonarea activității Secției Cultură și Turism cu secțiile și direcțiile Consiliului raional și a aparatului președintelui raionului, colaborarea cu presa, radioul și TV în vederea propagării activității culturale din raion.

Lista

candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru

 1. Chirica Valentin
 2. Bogdan Irina

Concursul va avea loc la data de  30 octombrie 2019, ora  1000, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

 

                                                                                           Comisia de concurs

 Scopul general al funcției: Proces bugetar eficient și continuu prin acordarea asistenței metodologice și practice în elaborarea și administrarea bugetelor.

 Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul cheltuielilor bugetare pe anul (anii) viitor a prognozei bugetului raionului;
 2. Întocmirea rapoartelor lunare, trimestriale, anuale, în scopul prezentării acestora la Ministerul Finanţelor;
 3. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice cu privire la elaborarea şi estimarea bugetelor de nivelul I şi al II, la compartimentul cheltuieli;
 4. Primirea, analiza şi introducerea în baza de date a rectificărilor şi modificărilor resurselor şi cheltuielilor instituţiilor finanțate de la bugetului raional, acordarea suportului metodologic și practic la introducerea rectificărilor și modificărilor instituțiilor din subordinea Consiliului raional și primăriilor raionului;
 5. Verificarea corectitudinii calculării fondurilor de salarizare pe instituţiile bugetare din raion.

 

  Scopul general al funcţiei: Contribuirea la eficientizarea activităţii Direcţiei prin implementarea procedurilor moderne de lucru în soluţionarea problemelor mecanizării şi prestării serviciilor mecanizate.

  Sarcinile de bază:

 1. Promovarea politicii agrare, inclusiv cooperarea proprietăţilor individuale în vederea utilizării tehnologiilor avansate si sporirea productivităţii în sectorul agroalimentar prin mecanizarea complexă a proceselor agrotehnice.
 2. Asigurarea utilizării raţionale a resurselor energetice si modernizarea parcului de tractoare si maşini.
 3. Monitorizarea proceselor de renovare a parcurilor de tractoare si maşini în ţară si înaintarea propunerilor  pentru implementarea lor în teritoriul raionului.
 4. Monitorizarea proceselor de vânzare – cumpărare a unităţilor de tehnică agricolă în teritoriu.
 5. Propagarea problemelor ce ţin de modernizarea tehnicii agricole în dependenţă de tehnologiile noi conservative de prelucrare a solului.

  În urma evaluării dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice de șef adjunct al DGE Fălești, în baza hotărârii Comisiei de concurs  pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul DGE,  la concurs au fost admise:

 1. Matasî Silvia , profesoară de limbă și literatură română, cu recalificare profesională la specialitatea management educațional.
 2. Tașcu Angela, profesoară de biologie și geografie, licențiată în cultură fizică și sport.

Lista

candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef Direcție Generală Educație.

   1. Osadța Mariana
   2. Tambur Cristina

Concursul va avea loc la data de  10 iulie 2019, ora  900, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

                                                                                        

                                                                                           Comisia de concurs