Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Direcția Generală Educație și Cultură  Fălești, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef al DMEFP  în cadrul DGEC Fălești;

  Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009.
  Denumirea autorităţii publice: Direcția Generală Educație și Cultură Fălești
  Sediul autorităţii publice: or. Fălești, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 50.
  Termenul limită de depunerea a dosarelor de participare – 08.11.2022, ora 17.00.
  Persoana responsabilă de primirea actelor: Rodica DREGLEA, specialist principal SMRU din cadrul DGEC;
  Tel. 0259 2 32 85; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Web site: www.dge-falesti.org

  Scopul general al funcției:
  Organizarea și conducerea contabilității în conformitate cu prevederile Legii contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017.                             

  Evidența contabilă în instituțiile bugetare asigură înregistrarea cronologică a operațiunilor economico-financiare și controlul sistematic asupra mersului executărilor de casă a bugetelor, stării decontărilor cu persoane juridice și persoane fizice, asupra integrității resurselor bănești și valorilor material.

  Sarcinile de bază:

 1. Monitorizează activitatea personalului contabilității DMEFP din cadrul DGEC,realizarea sarcinilor de complexitate înaltă în domeniul analizei bugetare și managementului financiar ;
 2. Elaborarea rapoartelor contabile ala DGEC și urmărirea corectitudinii elaborării rapoartelor contabile de către coordonatorii terțiari de credite;
 3. Coordonarea activității de elaborare a programelor/subprogramelor bugetare și de raportare în baza acestora;
 4. Monitorizarea utilizării eficiente a resurselor financiare bugetare și atragerea de fonduri extrabugetare;
 5. Asigurarea achiziționării și întreținerii bunurilor;
 6. Monitorizarea respectării normelor financiare în instituțiile din subordine;

  Condiţiile de  bază pentru participare la concurs:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • cunoaşterea limbii de stat;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă ;
 • în ultimii trei ani, nu a fost destituit dintr – o funcţie publică sau nu i – a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s – a dispus această interdicţie;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie ;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

  Cerinţe specifice 

 • Studii superioare în domeniul contabilității, administrației publice.
 • experienţă profesională de minim 4 ani în domeniu.
 • abilităţi de utilizare a calculatorului.

  Cunoştinţe:

 • Cunoașterea practicii manageriale;
 • Cunoașterea legislației în domeniu:                                                                                                -  cunoștințe în domeniul managementul finanțelor,educației,achizițiilor publice;                            -  cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, accesare Internet;                      -  programele de contabilitate 1C, e-docplat, e-alocații, client.micb.
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj.

  Abilităţi:

 • De lucru cu informația, de analiză și sinteză, elaborare de documente, consultare, planificare, organizare, instruire, comunicare eficientă, lucru în echipă.
 • Atitudini/Comportamente: imparțialitate, loialitate, comportament etic, integritate profesională, evitarea conflictelor de interese, conduită morală și profesională desăvîrșită, spirit de inițiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observație, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

 Candidaţii vor depune dosarul de concurs  care va conţine:
a) formularul de participare;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale;
f) certificat medical;
g) cv – ul candidatului.

  Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor sau  pot fi autentificate de notar.
  Documentele se prezintă la adresa: or. Făleşti, Ştefan cel Mare 50, biroul 102, tel: 0 (259) 2-32-85.

 Bibliografia concursului: bugetar 
1. Constituţia Republicii Moldova;
2. Codul Muncii al Republicii Moldova;
3. Legea 436 din  28.12.2006 privind administraţia publică locală;
4. Legea 158 din  04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
5. Legea 25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
6. Legea Contabilității nr.113-XVI` din 27.04.2007 (MO nr.90-93/399 din 29.06.2007) republicata la 07.02.2014;
7. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale 181 din 25 iulie 2014 (MO Nr.223-230 din 08.08.2014) ;
8. Legea privind finanțele publice locale nr.397/2003 (MO nr.248-253 din 19.12.2003, republicată în MO nr.397-399 din 31.12.2014) ;
9. Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121-XVI din 04.05.2007 ;
10. Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 (MO nr.197-205 din 31.07.2015);
11. Legea Nr.270 din 23-11-2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
12. Ordinul MF privind Clasificația bugetară nr.208 din 24.12.2015 (MO nr.370-379 din 31.12.2015);
13. Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor (Ordinul nr.215 din 28.12.2015) ;
14. Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar (Ordinul nr.216 din 28.12.2015) ;
15. Ordinul MF „Cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2022” 153 din 27 decembrie 2021 ;
16. Alte Hotărâri de Guvern , regulamente , instrucțiuni , scrisori ale Ministerului Finanțelor , APC , APL.