Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Scopul general al funcţiei: Realizarea implementării legislației în vigoare în toate domeniile de activitate ale Direcției Generale Educație. Contribuirea la eficientizarea activității instituțiilor din raion în conformitate cu cadrul normativ al RM și modernizarea multiaspectuală și consecventă a procesului educațional prin implementarea politicilor educaționale de stat, a tehnologiilor moderne de lucru cu actorii implicați în acest proces, creând un învățământ modern, calitativ și competitiv, asigurând dezvoltarea și bunăstarea cetățeanului.

Sarcinile de bază:

 1. Organizarea și conducerea activității DGE, exercitând prerogative de putere publică în sistemul de învățământ;
 2. Implementarea politicilor de stat în domeniul învățământului în cadrul instituțiilor preșcolare și preuniversitare din raion;
 3. Asigurarea și monitorizarea executării legislației în domeniul educației în cadrul instituțiilor de învățământ din raion;
 4. Determinarea orientărilor prioritare și elaborarea politicilor locale de organizare, funcționare și dezvoltare a învățământului;
 5. Reprezentarea DGE în relațiile cu instituțiile, organele și organizațiile centrale și locale, persoane juridice și fizice, mediul de afaceri, societatea civilă;
 6. Planificarea și aprobarea rețelei instituțiilor de învățământ, delimitarea districtelor școlare ale instituțiilor de învățământ aflate în subordine în corespundere cu posibilitățile, necesitățile și perspectivele de dezvoltare a localităților din teritoriul dat și asigurarea funcționării eficiente a acesteia, în baza indicatorilor de eficacitate, eficiență și performanță;
 7. Prezentarea propunerilor consiliului raional de înființare/reorganizare/lichidare a instituțiilor publice de învățământ primar, gimnazial, liceal, extrașcolar de nivel raional (cu excepția celor ce țin de competența altor subdiviziuni ale autorităților administrației publice locale respective), precum și a instituțiilor de învățământ special (de nivel raional), în condițiile stabilite de lege.

  Condiţiile de  bază pentru participare la concurs:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • cunoaşterea limbii de stat;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă ;
 • în ultimii trei ani, nu a fost destituit dintr – o funcţie publică sau nu i – a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s – a dispus această interdicţie;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie ;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Cerinţe specifice 

 • Studii superioare în domeniul educației, administrației publice.
 • experienţă profesională de minim 4 ani în domeniu.
 • abilităţi de utilizare a calculatorului.

Cunoştinţe:

 • Cunoașterea practicii manageriale;
 • Cunoașterea aprofundată a legislației în domeniu de activitate;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, etc.
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj.

Abilităţi:

 • Planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • Gândire ordonată, tact și pricepere în munca cu oamenii, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale-dezvoltare foarte bună;
 • Abilități de comunicare verbal și în scris.

Atitudini/Comportamente: imparțialitate, loialitate, comportament etic, integritate profesională, evitarea conflictelor de interese, conduită morală și profesională desăvîrșită, spirit de inițiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observație, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

        Candidaţii vor depune dosarul de concurs pînă la data de  01 iulie 2019 inclusiv, care va conţine:

a) formularul de participare;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale;
f) certificat medical;
g) cv – ul candidatului.

Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor sau  pot fi autentificate de notar.

Documentele se prezintă la adresa: or. Făleşti, Ştefan cel Mare 50, biroul 203, tel:0 (259) 2-30-62.

 Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova;
 • Legea 436 din  28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea 158 din  04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea 25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale;
 • Codul educației (Legea nr. 152 din 17.07.2014);
 • Hotărârea Guvernului nr. 404 din 16.06.2015 ”Cu privire la aprobarea  Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul învățământului”;
 • Hotărârea Guvernului nr. 732 din 16.09.2013 ”Cu privire la Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și Serviciul raional de asistență psihopedagogică„;
 • Hotărârea Guvernului nr.523 din 11.07.2011 ”Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020”;
 • Hotărârea Guvernului nr. 868 din 08.10.2014 privind finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul II;
 • Hotărârea Guvernului nr.944 din 14.11.2014 ”Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 ”Educația”.