Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Consiliul raional Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea 

 • funcţiei publice temporar vacante de specialist superior Serviciu Arhivă;
 • funcției publice vacante de specialist principal în elaborarea, implementarea proiectelor și atragerea investițiilor

Scopul general al funcţiei publice specialist superior Serviciu Arhivă:

Valorificarea documentelor păstrate în depozitele Serviciului Arhivă și verificarea existentului pentru consolidarea și dezvoltarea fondului arhivistic.

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea evidenței de stat a documentelor;
 2. Asigurarea păstrării calitative și în volum deplin a documentelor de arhivă cu termen permanent de păstrare din instituțiile raionului Fălești;
 3. Valorificarea documentelor păstrate în depozitele Serviciului raional de arhivă;
 4. Elaborarea și dezvoltarea aparatului științifico-informativ.

_____________________________________________________________________________

  Scopul general al funcţiei publice specialist principal în elaborarea, implementarea proiectelor și atragerea investițiilor:

Contribuirea la dezvoltarea capacităților autorităților administrației publice locale de a aplica la anumite proiecte în scopul atragerii investițiilor la nivel local.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea și implementarea proiectelor locale, regionale, naționale și internaționale;
 2. Identificarea problemelor cu care se confruntă raionul Fălești;
 3. Identificarea partenerilor de proiecte din rîndul administrațiilor publice locale,regionale, naționale și internaționale.
 4. Informarea și conștientizarea populației, organelor administrației publice locale, agenților economici privind necesitatea atragerii investițiilor și participarea la programele și concursurile de granturi.
 5. Promovarea politicii de dezvoltare regională, bună vecinătate, Integrare Europeană, istoriilor de succes, privind implementarea proiectelor la nivel local, regional, național și internațional.

_____________________________________________________________________________ 

  Condiţiile de  bază pentru participare la concurs:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova; • cunoaşterea limbii de stat;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă ;
  • în ultimii cinci ani, nu a fost destituit dintr – o funcţie publică conform art. 64 (1) lit. a) și b) din Legea nr.158/2008 sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare;
  • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s – a dispus această interdicţie;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie ;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Cerinţe specifice 

 • Studii superioare de specialitate, juridice, administrație publică, pedagogice.
 • experienţă profesională 6 luni în autoritățile publice pentru funcția de specialist superior Serviciul Arhivă și 12 luni pentru funcția de specialist principal în elaborarea, implementarea proiectelor și atragerea investițiilor;
 • abilităţi de utilizare a calculatorului.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu de activitate;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint,Navigare Internet;
 • Cunoașterea modului de funcționare a sistemului de administrație publică;
 • Cunoaşterea limbilor de comunicare pe teritoriul raionului

Abilităţi: de lucru cu informaţia, elaborare a documentelor, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, argumentare, competenţă profesională, responsabilitate, abilități de comunicare cu diferite categorii de cetățeni, abilitate de colaborare cu funcționarii publici din autoritățile administrației publice locale de nivelul I, II și administrației publice centrale a RM, agenții economici, cetățeni. 

Atitudini/Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

      Candidaţii vor depune dosarul de concurs pînă la data de  20 martie 2018 inclusiv, care va conţine:
a) formularul de participare;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională   sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă; 
e) documentele care atestă prestarea voluntariatului; f)  cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale;
g) cv – ul candidatului.

Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor sau  pot fi autentificate de notar.

Documentele se prezintă la adresa: or. Făleşti, Ştefan cel Mare 50, tel: 0(259)2-23-90 sau 2-20-57

  Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova.
 • Acte normative :
 • Legea 436 din  28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea 158 din  04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea 25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Adăugător pentru funcția de:

 • specialist superior Serviciul Arhivă;
 • Legea Fondului Arhivistic nr. 880 din 22.01.1992;
 • Regulamentul Fondului Arhivistic aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 27.05.1992;
 • specialist principal în elaborarea, implementarea proiectelor și atragerea investițiilor;

- Ghid de reguli și principii de bază în scrierea unui proiect. Autor- Veaceslav Bulat,2010;
- Ghid de cooperare transfrontalieră, Autori – Veaceslav Bulat, Mihai Roșcovan și alții, 2010;
- Ghidul solicitantului, Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova;
- Convenția-cadru privind cooperarea transfrontalieră, Madrid 1980.