Stimaţi locuitori ai raionului Făleşti!

Anual sfîrşitul lunii august ne aduce două sărbători de suflet ale neamului nostru moldovenesc: Ziua Indepen­denţei Republicii Moldova - o sărbătoare a statalităţii şi demnităţii, pe care o marcăm la 27 august, şi sărbătoarea spiritului, cugetului şi mîndriei unui popor - „Limba Noas­tră", pe care o marcăm la 31 august. Luate împreună, aceste două mari sărbători dezvăluie şi accentuează în ansamblu vrednicia poporului moldovenesc de a-şi făuri un viitor aşa cum a fost plăzmuit de înaintaşii neamului nostru.
  De peste două decenii aceste sărbători marcante ne călăuzesc spre dezvoltarea economică a plaiului şi a tradiţiilor şi culturii locuitorilor lui. Ele sînt un far luminos, care ne îndeamnă spre noi înfăptuiri creatoare în numele viitorului generaţiilor.
Vă felicit, stimaţi locuitori ai raionului, cu ocazia acestor mari sărbători naţionale, în speranţa, că ordinara lor aniversare va da un nou imbold dragostei şi credinţei de tot ce avem mai scump - Republica Moldova - o ţară a urmaşilor urmaşilor noștri, după cum spunea slăvitul Domnitor Ştefan Cel Mare şi Şfînt.

Cu respect, VALERIU MUDUC,
preşedintele raionului Făleşti

 

     Aviz Informativ - Partea română a alocat Republicii Moldova locuri la studii de învățămînt liceal în Colegiul Militar Liceal  "Ștefan cel Mare" din Cîmpulung Moldovenesc, România.

 

 1. Prin prezent vă informăm despre oferta respectivă, că militarii rezerviști, care au copii cu vîrsta între 14-17 ani să se adreseze pînă la data de 14.08.2012, la secția administrativ-militară (l.d.p. Fălești), or.Fălești, str. Ștefan Cel Mare, 38, însoțite de următoarele documente: copia adeverinței de naștere, copia adeverinței de recrutare, copia certificatului de studii gimnaziale, copia buletinului de indentitate (pentru deținători).

 

 2. Cerințe față de participanți:

  - absolvent al studiilor gimnaziale de profil real (posedă cunoștințe suficiente de matematică și fizică);

  - să aibă conduită și caracter;

  - să posede limba română;

  - cazier judiciar;

  - certificat HIV/SIDA.

 3. Candidații înaintați vor susține test al aptitudinilor școlare cu întrebări din matematică și fizică, precum și probele sportive. 

 

 

  Informația suplimentară la telefonul de contact: (te. 0259-2-57-26, 0259-2-54-23, mob. 068221042)

 

 

Informația în original apăsați aici

 

M E S A J     D E     F E L I C I T A R E

Stimaţi lucrători din domeniul Construcţiilor

     Cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorului din construcţii, Vă adresez cele mai călduroase felicitări, însoţite de sincere şi cordiale urări de bine, expresii de profundă mulţumire şi recunoştinţă, înaltă apreciere a importantei activităţi, pe care zilnic o desfăşuraţi cu mult har şi sîrguinţă.

       În pofida tuturor provocărilor timpului Dumneavoastră reuşiţi să înălţaţi minunate edificii, să daţi un aspect modern celor construite în trecut, creînd o plăcută imagine localităţilor raionului, să imprimaţi exteriorului şi interiorului acestora nuanţe atractive şi confortabile condiţii de trai, muncă şi odihnă pentru cetăţeni.
     Vă doresc dragi constructori, multă sănătate, prosperitate, energie, pace, belşug şi succese în toate, optimism, încredere în forţe şi înţelepciune, atingerea neabătută a tuturor năzuinţelor şi doleanţelor rîvnite.

Vicepreşedintele al raionului Făleşti                                                   Petru Balan

 

 

 

 A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice  vacante de specialist superior al Direcţiei Agricultură,
Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru a Consiliului  raional Făleşti

Pentru vizualizare apăsaţi aici

 

La 11 mai 2012  în satul Glinjeni, raionul Făleşti  a fost dat în exploatare un post de poliţie. La ceremonie au participat Ministrul Afacerilor Interne, Alexei Roibu, preşedintele raionului Valeriu Muduc, administraţia publică locală, mulţi comisari din raioanele de nord ale republicii, locuitori ai satului.

Postul de Poliţie din Glinjeni include şi un spaţiu locativ, pentru familia şefului de post, care este amplasat la etajul superior al clădirii. La amenajarea postului au contribuit Ministerul de Interne, Comisariatul de Poliţie din Făleşti, administraţia publică locală, dar şi agenţi economici din zonă. Totodată, în cadrul ceremoniei de deschidere, ministrul Roibu i-a înmânat poliţistului de sector cheile de la automobilul de serviciu, oferit din partea MAI. Acesta a mai primit un computer de lucru şi diferite accesorii tehnice. Ofiţerul operativ de sector din Glinjeni a fost avansat la gradul de maior de poliţie. Tot aici, ministrul Roibu a mai oferit epoleţi noi pentru câţiva angajaţi ai Comisariatului de Poliţiei Făleşti, care au fost avansaţi în grad.

Evenimentul dat se încadrează într-un proiect al MAI, din cadrul reformei, care prevede crearea condiţiilor de lucru pentru ofiţerii operativi de sector, dotarea tehnico-materială a acestora, cât şi oferirea spaţiului locativ, pe perioada aflării în funcţie.  

La data de 10 mai curent într-o vizită de lucru în raionul Făleşti s-a aflat dl.Bogumil Luft, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Polone în Republica Moldova. În cadrul întrevederii cu conducerea raionului s-a pus în discuţie tema dezvoltării socio-economice a raionului, îndeosebi dezvoltarea sectorului agro industrial şi cel al industriei prelucrătoare. De asemeana s-a abordat tema conlucrării unităţilor administrativ teritoriale ale Republicii Polone cu cele din Republica Moldova.

  

ambasada.jpgpentru_site_foto_presedinte1.jpg

    

 

          pasti.jpg

Locuitorilor raionului Făleşti

Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti Vă adresez sincere felicitări, însoţite de îmbucurătoarea Bunăvestire "Hristos a Înviat!".

 Fie ca sacra făclie pascală să Vă aducă tuturor sănătate, prosperitate, bunăstare, putere sufletească, izbîndă a luminii asupra întunericului, binelui asupra răului şi ca Învierea Domnului să insufle pietate, armonie, toleranţă şi multă evlavie, speranţă şi încredere în împlinirea zămislitelor năzuinţe şi aspiraţii.

Cu profund respect                                                                              Valeriu Muduc                                                                    Preşedintele raionului Făleşti

  Paşte Fericit!    paste_fericit_167.jpg