Multstimate doamne și domnișoare!

În acest început de primăvară, cînd suflul renașterii naturii se îngeamănă firesc cu farmecul sublime al feminității, Vă adresez din tot sufletuul cele mai călduroase și sincere omagii cu prilejul minunatei sărbători a femelor din întreaga lume, exprimîndu-Vă toată dragostea și admirația.

Pentru că sunteți cele care înseninați zilele celor dragi, cele care numai cînd priviți către ei dați lumii mai multă frumusețe, pentru că sunteți ceel care găsiți în fiecare zi rezolvarea oricărei probleme, aplanarea oricărei nevoi a celor de alături, pentru că, deși mai oftați cîteodată, o luați mereu de la capăt mai puternice și mai hotărîte, pentru că sufletul Măriilor Voastre știe ce este iubirea, cum se dăruiește și se primește ea.

Cuvintele, chiar și cele mai alese, nu au puterea să cuprindă imensitatea valorilor, dimensiunea rostului aflării voastre pe Pămînt. Ele, însă, cel puțin, fac să cunoașteți atitudinea celor care Vă înconjoară.

Bunicuțe sfătoase și înțelepte, mame harnice, dulci și grijulii, soții vrednice și bune gospodine , fiice dragălașe, cuminți și cutezătoare – sunteți ca niște trandafiri cerești în viața pămîntească.

Notoriu, demn de profundă recunoștință și înaltă apreciere este și aportul pe care-l aduceți la făurirea binelui nostrum comun. Oriunde ați munci, dați dovadă de mult curaj, mare responsabilitate și abnegație, deosebit spirit creator și de inițiativă, ireproșabilă poziție civică.

Ași dori ca aceste și alte nobile calități, care Vă caracterizează, să Vă predomine mereu și pretutindeni.

Multă sănătate, prosperitate, viață luminoasă, plină de rîvnite împliniri, dragoste, bucurie și fericire Dumneavoastră și apropiaților Dumneavoastră.

Să fiți necontenit prețuite și appreciate la justa valoare, inspirate de armonia căldurii sufleului și gîndurilor senine, învăluite de tot ce este mai frumos, drag și scump ființei umane.

 

 

Stimaţi combatanţi!

Ziua de 2 martie, după anul 1992, revine involuntar în memoria nemuritoare a poporului nostru, a celor care sunt cetăţeni ai acestui meleag mioritic. În această zi s-a pus la încercare existenţa ţării noastre, Republica Moldova,  destinul ei ca stat Independent şi Suveran.

La apărarea acestor valori supreme ale ţării v-aţi ridicat Dumneavoastră: poliţişti, civili, ostaşi în termen - credincioşi şi neînfricaţi feciori ai plaiului moldav, pentru a opune o nestăvilită rezistenţă forţelor ostile instigatoare al conflictului armat transnistrian. Prin devotament faţă de Patrie şi propriu sacrificiuaţi demonstrat un înalt exemplu de patriotism şi mîndrie de neam.

În calitate de preşedinte al raionului, dar şi ca participant la războiul de pe Nistru, Vă exprim din suflet Dumneavoastră şi familiilor Dumneavoastră cele mai sincere urări de bine, sănătate, prosperitate, belşug în toate, înalte şi nobile aspiraţii spre propăşirea şi înflorirea plaiului nostru moldav, năzuinţe rîvnite de tot poporul lui, la împlinirea cărora suntem siguri, veţi pune umărul şi în continuare, cu aceeaşi ardoare, aceleaşi sentimente de dragoste şi iubire faţă de Ţară, care sălăşluiesc în spiritul şi inimile Dumneavoastră.

 

 

Stimaţi consilieri ai Consiliilor locale, lucrători ai primăriilor raionului.

  Instituirea sărbătorii nominalizate nu reprezintă doar o simplă celebrare a unei zile profesionale, ci un justificativ act de recunoaștere şi apreciere a importanței Dumneavoastre activităţii, eforturilor vădite, pe care le consacraţi dezvoltării socio-economice şi culturale a comunităţilor, soluţionării competente a numeroaselor şi diverselor probleme, cu care se confruntă societatea civilă.

  Cunoscînd aceste probleme nu pe auzite, ci în realitate, activînd, propriu zis, în condiţii nu chiar din cele mai prielnice şi într-o situaţie de permanente frămîntări, reuşiţi totuşi să făuriţi lucruri frumoase şi esenţiale în toate sectoarele şi domeniile gestionate, care nu sunt trecute cu vederea, fiind pe bună dreptate răsplătite prin stima şi recunoştinţa dăruită din partea cetăţenilor.

  Şi în acest context, exprim ferma convingere, că înaltele calităţi civice şi profesionale, care vă caracterizează, armonia şi colaborarea, atitudinea receptivă, nepărtinitoare şi grijulie faţă de oameni Vă vor domina şi în conmtinuare activitatea, contopindu-se profund cu sensul existenţei Dumneavoastră.

  Fie ca această zi de sărbătoare să vă furnizeze un nou torent de energie inepuizabilă şi idei novatoare, pe care să le fructificaţi cu amploare în munca cotidiană.

  Vă doresc să aveţi parte de multă sănătate, prosperitate, permanentă satisfacţie sufletească, realizări profesionale şi personale pe potriva dorinţelor, să rămîneţi a fi tot atît de importanţi pentru societate, demni de înalt respect şi apreciere din partea cetăţenilor, bunăstare, lumină, liniste şi căldură în căminele familiale.

 
  Cu deosebită consideraţie,

Valeriu Muduc

Preşedintele raionului Făleşti


Joi, 17 ianuarie 2013, în incinta Consiliului raional Fălești, de către Secția Administrație Publică și Serviciul Juridic a fost organizat un seminar de instruire și informare cu secretarii consiliilor locale din teritoriul raionului. În cadrul seminarului au fost date recomandări privind completarea portofoliilor pentru participare la Concursul raional ”Cea mai bună primărie a anului”, organizarea și desfășurarea procedurii de evaluare profesională a funcționarilor publici din APL de nivelul I, întocmirea și prezentarea informației despre activitățile desfășurate în anul 2012 privind punerea în aplicare a Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

De asemenea s-au adus la cunoștință unele noutăți legislative ce țin de competența autorităților publice locale.