A N U N Ţ
cu privire la admiterea la concusul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist Serviciul Contabilitate în cadrul Aparatului Preşedintelui raionului

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice  vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Preşedintele raionului Făleşti  anunţă  lista  candidaţilor admişi  la proba scrisă, care se va  desfăşura  pe data de11 iulie 2013, ora 15.00pe adresa: or. Făleşti, str.Ştefan cel Mare 50, incinta Consiliului raional, et.II , sala de şedinţe , telefon de contact: 0259/2-30-62.

1. Palii Elena

2. Rotaru Maria

 

Mesaj de felicitare funcţionarilor publici din raion

Stimaţi Colegi!

Instituirea sărbătorii profesionale - Ziua Funcţionarului Public este o confirmare a importanţei funcţionarului public în fortificarea Statului, căci puterea Statului rezidă în funcţionarii săi, în capacitatea şi aspiraţia acestora de a realiza progrese şi reforme, responsabilitatea civică, profesionalismul şi aptitudinea lor de luare a deciziilor, soluţionarea competentă a numeroaselor şi diverselor probleme cu care se confruntă societatea.

Cunoscînd aceste probleme nu pe auzite ci în realitate, activînd , am zice, în condiţii departe de cele prielnice şi într-o situaţie de permanentă încordare şi frămîntare dînşii reuşesc să făurească lucruri frumoase şi esenţiale în toate sectoarele şi domeniile gestionate.

Fără nici o ezitare şi exagerare constatăm, că Domniile Voastre dragi funcţionari  publici, sunteţi acei care pun astăzi temelia viitorului nostru, clădind zi de zi cu multă dăruire, răbdare şi perseverenţă ziua de mîine. Iar munca, sacrificiul şi strădaniile Dumneavoastră nu sunt trecute cu vederea , fiind pe bună dreptate răsplătite din plin prin binemeritata stimă şi recunoştinţă de care vă bucuraţi din partea cetăţenilor.

Şi în acest context , exprim ferma convingere, că înaltele calităţi civice şi profesionale, care vă caracterizează, armonia şi colaborarea, devotamentul şi consacrarea plenară executării atribuţiilor de serviciu, atitudinea receptivă, grijulie faţă de oameni Vă vor domina în permanenţă activitatea, vor fi preluate şi demontrate pe viu de toţi tinerii specialişti, care se vor încadra în acest serviciu.

Fie ca această zi de sărbătoare să vă furnizeze un nou torent de energie inepuizabilă şi idei novatoare pe care să le valorificaţi cu succes în munca cotidiană.

Vă doresc din toată inima să aveţi parte de multă sănătate, numai clipe de satisfacţie sufletească, realizări profesionale şi personale pe potriva dorinţelor, să rămîneţi şi în continuare a fi deosebiţi de importanţi pentru societate, la fel de puternici, dîrzi şi împliniţi ca funcţionari publici.

Bunăstare, lumină, linişte şi căldură în căminele familiale!

 

Cu profund respect,

Preşedintele raionului Făleşti

Valeriu Muduc

 

   Preşedintele raionului  anunţă concurs pentru  ocuparea funcţiei publice  vacante de specialist Serviciul Contabilitate(0,5 salariu) în cadrul Aparatului Preşedintelui raionului  

Scopul general al funcţiei:

Evidenţa disciplinei de casă, a regulamentului operaţional de casă a bugetului Consiliului raional.

Sarcinile de bază:

a)   organizează şi asigură evidenţa contabilă a patrimoniului public şi privat al Aparatului Preşedintelui raionului;

b)  exercită controlul zilnic al operaţiunilor efectuate prin casierie şi asigură încasarea la timp a creanţelor, lichidarea obligaţiilor de plată, luînd măsuri pentru stabilirea răspunderii după caz;

c)   organizează ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea în termen a situaţiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;

d)participă la stabilirea şi valorificarea operaţiunii de inventariere şi înregistrează în contabilitate documentele de casare şi declasare a bunurilor;

e)  organizează efectuarea la timp a operaţiunilor de inventariere a valorilor materiale şi băneşti şi a decontărilor din bugetul raional;

 
 

 

Stimați străjeri ai sănătății populației raionului, Ziua profesională a lucrătorului medical  și a farmacistului - sărbătoare a profesiei Dumneavoastră - este o manifestare a recunoștinței pentru dăruirea sfîntă și nobilă în numele sănătății populației. Căci sănătatea este cea mai mare bogăție a omului, iar Dumneavoastră, pe drept cuvînt, sînteți străjerii acestei bogății.

Profesia Dumneavoastră, chiar și trecînd prin anumite etape etape ale dezvoltării  unei societăți, rămîne una de cea mai mare importanță, pentru că o societate se poate dezvolta incontinu, dacă întrunește una din condițiile supreme - a fi alcătuită din oameni sănătoși, apți pentru a rezolva toate sarcinile propuse, Este demn de menționat, că Dumenavoastră faceți cu cinste față problemelor ce vi le înaintează profesia.

Venim în aceste zile din preajma sărbătorii profesionale a medicilor, farmaciștilor, asistentelor medicale cu izvorîre din suflet cuvinte de felicitare, cu mare încredere că veți fi mereu alături de suferințele oamenilor, rămînînd astfel devotați profesiei

Cu stimă, VALERIU MUDUC,

Preşedintele raionului Făleşti