Mesaj de felicitare
Stimaţi lucrători din domeniul Construcţiilor

Cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorului din Construcţii Vă adresez cele mai călduroase felicitări însoţite de sincere şi cordiale urări de bine, expresii de profundă mulţumire şi recunoştinţă, înaltă apreciere a importantei activităţi, pe care zilnic, pe arşiţă, frig, ploaie şi vînt, o desfăşuraţi cu multă pasiune, abnegaţie, curaj civic, har şi sîrguinţă pe tărîmul construcţiilor.
Înfruntînd cu demnitate şi dîrzenie toate provocările de ordin economico - finaciar ale contemporanităţii, dumneavoastră reuţiţi să înalţaţi noi şi minunate edificii, să renovaţi şi să daţi un aspect modern celor construite în trecut, contribuind astfel la crearea unei placute şi atractive imagini a localităţilor, cît şi unor condiţii optimale, agreabile şi confortabile de muncă, căsnicie şi odihnă pentru cetăţenii raionului.
Vă doresc dumneavoastră, dragi Constructori, familiilor şi apropiaţilor dumneavoastră multă sănătate, prosperitate, trai senin, optimism, belşug şi succese în toate. Să aveţi mereu parte de stima, respectul şi recunoştinţa binemeritată.

Cu deosebită consideraţie,
Preşedintele raionului Făleşti
Valeriu Muduc

 
     La data de25 iulie 2013 în sala de şedinţe a Consiliului raional  a avut loc întrunirea cu primarii raionului. Agenda de lucru a  inclus chestiunea cu privire la suportul de urgenţă a producătorilor agricoli pentru semănatul grîului de toamnă în anul 2012 şi a porumbului în primăvara anului 2013, cu referire la unele servicii sociale acordate populaţiei raionului Făleşti, cu privire la iventarierea instituţiilor de învăţîmănt, cu privire la semnarea hărţii zonelor de protecţie sanitară a prizei de apă dea lungul bazinului rîului Prut. De către şeful Secţiei Cultură şi Turism a fost prezentată informaţia privind starea de lucru în instituţiile de cultură din localităţile raionului.
 

A N U N Ţ
cu privire la admiterea la concusul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist Serviciul Contabilitate în cadrul Aparatului Preşedintelui raionului

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice  vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Preşedintele raionului Făleşti  anunţă  lista  candidaţilor admişi  la proba scrisă, care se va  desfăşura  pe data de11 iulie 2013, ora 15.00pe adresa: or. Făleşti, str.Ştefan cel Mare 50, incinta Consiliului raional, et.II , sala de şedinţe , telefon de contact: 0259/2-30-62.

1. Palii Elena

2. Rotaru Maria

 

Mesaj de felicitare funcţionarilor publici din raion

Stimaţi Colegi!

Instituirea sărbătorii profesionale - Ziua Funcţionarului Public este o confirmare a importanţei funcţionarului public în fortificarea Statului, căci puterea Statului rezidă în funcţionarii săi, în capacitatea şi aspiraţia acestora de a realiza progrese şi reforme, responsabilitatea civică, profesionalismul şi aptitudinea lor de luare a deciziilor, soluţionarea competentă a numeroaselor şi diverselor probleme cu care se confruntă societatea.

Cunoscînd aceste probleme nu pe auzite ci în realitate, activînd , am zice, în condiţii departe de cele prielnice şi într-o situaţie de permanentă încordare şi frămîntare dînşii reuşesc să făurească lucruri frumoase şi esenţiale în toate sectoarele şi domeniile gestionate.

Fără nici o ezitare şi exagerare constatăm, că Domniile Voastre dragi funcţionari  publici, sunteţi acei care pun astăzi temelia viitorului nostru, clădind zi de zi cu multă dăruire, răbdare şi perseverenţă ziua de mîine. Iar munca, sacrificiul şi strădaniile Dumneavoastră nu sunt trecute cu vederea , fiind pe bună dreptate răsplătite din plin prin binemeritata stimă şi recunoştinţă de care vă bucuraţi din partea cetăţenilor.

Şi în acest context , exprim ferma convingere, că înaltele calităţi civice şi profesionale, care vă caracterizează, armonia şi colaborarea, devotamentul şi consacrarea plenară executării atribuţiilor de serviciu, atitudinea receptivă, grijulie faţă de oameni Vă vor domina în permanenţă activitatea, vor fi preluate şi demontrate pe viu de toţi tinerii specialişti, care se vor încadra în acest serviciu.

Fie ca această zi de sărbătoare să vă furnizeze un nou torent de energie inepuizabilă şi idei novatoare pe care să le valorificaţi cu succes în munca cotidiană.

Vă doresc din toată inima să aveţi parte de multă sănătate, numai clipe de satisfacţie sufletească, realizări profesionale şi personale pe potriva dorinţelor, să rămîneţi şi în continuare a fi deosebiţi de importanţi pentru societate, la fel de puternici, dîrzi şi împliniţi ca funcţionari publici.

Bunăstare, lumină, linişte şi căldură în căminele familiale!

 

Cu profund respect,

Preşedintele raionului Făleşti

Valeriu Muduc

 

   Preşedintele raionului  anunţă concurs pentru  ocuparea funcţiei publice  vacante de specialist Serviciul Contabilitate(0,5 salariu) în cadrul Aparatului Preşedintelui raionului  

Scopul general al funcţiei:

Evidenţa disciplinei de casă, a regulamentului operaţional de casă a bugetului Consiliului raional.

Sarcinile de bază:

a)   organizează şi asigură evidenţa contabilă a patrimoniului public şi privat al Aparatului Preşedintelui raionului;

b)  exercită controlul zilnic al operaţiunilor efectuate prin casierie şi asigură încasarea la timp a creanţelor, lichidarea obligaţiilor de plată, luînd măsuri pentru stabilirea răspunderii după caz;

c)   organizează ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea în termen a situaţiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;

d)participă la stabilirea şi valorificarea operaţiunii de inventariere şi înregistrează în contabilitate documentele de casare şi declasare a bunurilor;

e)  organizează efectuarea la timp a operaţiunilor de inventariere a valorilor materiale şi băneşti şi a decontărilor din bugetul raional;