Stimaţi combatanţi!

Ziua de 2 martie, după anul 1992, revine involuntar în memoria nemuritoare a poporului nostru, a celor care sunt cetăţeni ai acestui meleag mioritic. În această zi s-a pus la încercare existenţa ţării noastre, Republica Moldova,  destinul ei ca stat Independent şi Suveran.

La apărarea acestor valori supreme ale ţării v-aţi ridicat Dumneavoastră: poliţişti, civili, ostaşi în termen - credincioşi şi neînfricaţi feciori ai plaiului moldav, pentru a opune o nestăvilită rezistenţă forţelor ostile instigatoare al conflictului armat transnistrian. Prin devotament faţă de Patrie şi propriu sacrificiuaţi demonstrat un înalt exemplu de patriotism şi mîndrie de neam.

În calitate de preşedinte al raionului, dar şi ca participant la războiul de pe Nistru, Vă exprim din suflet Dumneavoastră şi familiilor Dumneavoastră cele mai sincere urări de bine, sănătate, prosperitate, belşug în toate, înalte şi nobile aspiraţii spre propăşirea şi înflorirea plaiului nostru moldav, năzuinţe rîvnite de tot poporul lui, la împlinirea cărora suntem siguri, veţi pune umărul şi în continuare, cu aceeaşi ardoare, aceleaşi sentimente de dragoste şi iubire faţă de Ţară, care sălăşluiesc în spiritul şi inimile Dumneavoastră.

 

 

Stimaţi consilieri ai Consiliilor locale, lucrători ai primăriilor raionului.

  Instituirea sărbătorii nominalizate nu reprezintă doar o simplă celebrare a unei zile profesionale, ci un justificativ act de recunoaștere şi apreciere a importanței Dumneavoastre activităţii, eforturilor vădite, pe care le consacraţi dezvoltării socio-economice şi culturale a comunităţilor, soluţionării competente a numeroaselor şi diverselor probleme, cu care se confruntă societatea civilă.

  Cunoscînd aceste probleme nu pe auzite, ci în realitate, activînd, propriu zis, în condiţii nu chiar din cele mai prielnice şi într-o situaţie de permanente frămîntări, reuşiţi totuşi să făuriţi lucruri frumoase şi esenţiale în toate sectoarele şi domeniile gestionate, care nu sunt trecute cu vederea, fiind pe bună dreptate răsplătite prin stima şi recunoştinţa dăruită din partea cetăţenilor.

  Şi în acest context, exprim ferma convingere, că înaltele calităţi civice şi profesionale, care vă caracterizează, armonia şi colaborarea, atitudinea receptivă, nepărtinitoare şi grijulie faţă de oameni Vă vor domina şi în conmtinuare activitatea, contopindu-se profund cu sensul existenţei Dumneavoastră.

  Fie ca această zi de sărbătoare să vă furnizeze un nou torent de energie inepuizabilă şi idei novatoare, pe care să le fructificaţi cu amploare în munca cotidiană.

  Vă doresc să aveţi parte de multă sănătate, prosperitate, permanentă satisfacţie sufletească, realizări profesionale şi personale pe potriva dorinţelor, să rămîneţi a fi tot atît de importanţi pentru societate, demni de înalt respect şi apreciere din partea cetăţenilor, bunăstare, lumină, liniste şi căldură în căminele familiale.

 
  Cu deosebită consideraţie,

Valeriu Muduc

Preşedintele raionului Făleşti


Joi, 17 ianuarie 2013, în incinta Consiliului raional Fălești, de către Secția Administrație Publică și Serviciul Juridic a fost organizat un seminar de instruire și informare cu secretarii consiliilor locale din teritoriul raionului. În cadrul seminarului au fost date recomandări privind completarea portofoliilor pentru participare la Concursul raional ”Cea mai bună primărie a anului”, organizarea și desfășurarea procedurii de evaluare profesională a funcționarilor publici din APL de nivelul I, întocmirea și prezentarea informației despre activitățile desfășurate în anul 2012 privind punerea în aplicare a Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

De asemenea s-au adus la cunoștință unele noutăți legislative ce țin de competența autorităților publice locale.

 

 

 

 

La data de 15.01.2013 în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești a avut loc o întîlnire  a primarilor din localitățile raionului, agenții economici ce prestează servicii de transport și agenții economici ce se ocupă de reparația și întreținerea drumurilor cu reprezentanții Ministerului Trasportului și Infrastructurii Drumurilor Dl Postică Iuian și Lozan Tudor.

În cadrul întîlniri șeful secției construcții, gospodărie comunală și drumuri Dl Cuschevici Constantin a prezentat succint o informație privind lucrările efectuate la reparația, întreținerea drumurilor și prestarea serviciilor de transportare a pasagerilor pe perioada anului 2012 cît și principalii indici ce țin de domeniul dat pentru anul 2013.

La rîndul său Dl Tudor Lozan a făcut o informație privind realizările în domeniul infrastructurii drumurilor la nivel național și unele perspective pentru anul 2013.

În cadrul întîlnirii primarii au avut posibilitatea să înainteze și să primească răspuns la mai multe întrebări ce țin de domeniul respectiv de activitate.

 

 

 

MESAJ DE FELICITARE


Stimaţi lucrători din domeniul culturii

Cu prilejul sărbătorii profesionale - Ziua Naţională a Culturii - Vă adresez cele mai călduroase şi respectuoase felicitări, însoţite de sincere urări de bine, expresii de profundă recunoştinţă şi înaltă apreciere a nobilei Dumneavoastră activităţi desfăşurate pe făgaşul valorificării, promovării şi păstrării valorilor etnico-culturale ale Ţării Moldova.

Datorită abnegaţiei, perseverenţei, atitudinii devotate şi cu pasiune, prin care Vă manifestaţi în munca cotidiană, aduceţi un substanţial aport la sporirea bogăţiei spirituale, transmiterea din generaţie în generaţie a ineditelor datine, tradiţii, obiceiuri, cîntece şi dansuri, glorioaselor şi importantelor pagini istorice ale plaiului nostru multinaţional.

Conştientizînd faptul, că numai într-o ambianţă socială spiritual sănătoasă poate domina bunăstarea, prosperitatea, înţelegerea şi chezăşia succesului, crearea căreia în evidentă măsură se obţine şi prin contribuţia Dumneavoastră nemijlocită, Vă doresc tuturor sănătate, energie creatoare, mult elan, optimism, frumoase şi îmbucurătoare realizări în plan personal şi profesional, linişte şi căldură în căminele familiale.

Cu deosebit respect,

Valeriu Muduc

Preşedintele raionului Făleşti

 

 STIMAȚI CETĂȚENI !

Marți, 15 ianuarie 2013, începînd cu orele 11.00 în  incinta Consiliului raional Fălești,
va avea loc primirea în audiență a cetățenilor de către Dl Anatolie Șalaru, Ministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor

 Pentru informații vă puteți adresa la telefoanele: 0 259 23622; 22058

 

  

Dragi concetăţeni !

  Ultimele zile ale acestui an, cu bucuriile, grijile şi necazurile lui, sunt gata să treacă în clepsidra timpului, dîndu-i voie anului 2013 să-şi deschidă calendarul cu file de năzuite speranţe şi perspective pentru fiecare din noi.

  Şi la această răspîntie de ani medităm cu toţii asupra realizărilor obţinute pentru a le fortifica şi a le da continuitate, asupra lacunelor şi nereuşitelor pentru a le evita şi a nu le repeta, privim înapoi cu dumerire şi iertare, înainte cu optimism şi încredere.

  În atmosfera magică generată de apropierea sfintelor sărbători de iarnă provocările anului, care pleacă, devin doar o reminiscenţă, iar faptele celor care au reuşit să le înfrunte şi să le depăşească, asigurînd  o stabilă şi ritmică dezvoltare socio-economică şi culturală a raionului, rămîn netrecătoare, demne de cinste, adîncă recunoştinţă şi de urmat pentru viitor.

  Cu cele mai sincere şi senine gînduri, plăcută satisfacţie sufletească şi deosebit respect faţă de Dumneavoastră, multstimaţi locuitori ai raionului, Vă adresez cele mai călduroase felicitări cu ocazia sosirii Anului Nou – 2013, Sfintei Sărbători a Naşterii Domnului.

  Vă urez tuturor un Crăciun Fericit şi un An Nou cu sănătate, prosperitate şi bunăstare, mai înalt în aspiraţii şi mai bogat în realizări, plin de energie, inspiraţie şi optimism, bucurie, armonie şi mîngîiere sufletească, pace, lumină şi căldură în căminele Dumneavoastră.

 

LA MULŢI ANI!