La 6 februarie curent, a avut loc şedinţa extraordinară a comisiei raionale pe situaţii excepţionale la care au participat Preşedintele raionului, Valeriu Muduc, vicepreşedinţii Bînzari Iraida şi Balan Petru, şefii serviciilor desconcentrate, directorii Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raion, agenţi economici. La comisie au fost prezentate rapoarte referitor la situaţia creată în principalele domenii de activitate de către responsabilii pe domeniile respective.
     Problemele puse în discuţie: situaţia drumurilor la moment şi procesul de dezăpezire, cazurile de accidente rutiere, incendii, situaţia sistemelor de alimentare cu apă potabilă, funcţionalitatea instituţiilor de învăţămînt, asistenţa medicală, asigurarea populaţiei din raion cu pîine şi produse alimentare, au permis comisiei să constate că situaţia în raion este sub control.

     Vineri, 3 februarie curent,  la Preşedintele raionului s-a desfăşurat o şedinţă de lucru cu participarea Directorului Camerei de Comerţ şi Industrie, Filiala Bălţi, d-na Galina Codiţă, directorului adjunct al Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, d-na Osoianu Lilia, şefului Inspectoratului Fiscal de Stat Făleşti, d-nul Gurău Eugen. Invitaţi au fost agenţii economici din teritoriu. În cadrul şedinţei s-au discutat problemele legate de posibilitatea reanimării activităţii Ghişeului Unic, modalităţile de promovare a întreprinderilor raionului prin participarea lor la Forumul Internaţional Investiţional din 29-30 mai 2012 ce va avea loc în or. Chişinău şi alte probleme cu care se confrunţă agenţii economici din raion. 

  La data de 27 ianuarie 2012 în primăria comunei Scumpia a avut loc şedinţa de lucru a Preşedintelui raionului. Obiectivul şedinţei a fost  monitorizarea activităţii autorităţilor publice locale prin acordarea ajutorului metodologic.
  La şedinţă au participat specialiştii Consiliului raional şi ai Aparatului Preşedintelui, reprezentanţii serviciilor desconcentrate, reprezentantul Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, corespondentul Publicaţiei Periodice ,,Patria mea”. 

  Din partea autorităţilor publice locale au asistat  primarul comunei, funcţionarii primăriei, conducătorii instituţiilor bugetare, consilierii  Consiliului local. În urma examinării informaţiilor prezentate de specialiştii Consiliului raional şi ai Aparatului Preşedintelui în conlucrare cu activul primăriei s-au înaintat propuneri şi recomandări  privind intensificarea activităţii mai eficiente în cadrul primăriei, s-au identificat oportunităţi pentru atragerea investiţiilor în comunitate.

  În cadrul vizitei de lucru specialiştii primăriei, managerii instituţiilor din teritoriu au beneficiat de asistenţă informaţională şi metodologică din partea specialiştilor din consiliul raional şi serviciile desconcentrate.

 

 Aviz

  Primăria s. Pîrliţa anunţă concurs prin metoda cererii de ofertă de preţ pentru achiziţionarea produselor alimentare.
  Concursul se va desfăşura pe 06 februarie 2012, ora 10.00.
  Data limită de depunere a ofertelor - 06 februarie 2012 ora 9.30 pe adresa primăria, s.Pîrliţa, r-l Făleşti.

  Informaţii la tel. 0(259) 62336; - fax 0(259) 62336, 0(259) 62790.


  Aducem la cunoştinţa Dvoastră că, în perioada 10-12 februarie, 2012 în municipiul Bălţi sub egida Camerei de Comerţ şi Industrie vor fi desfăşurate expo-tîrgurile specializate „AGROTEH” şi „ALIMENTAR EXPO”
  Menirea acestor activităţi este de a susţine atît fermierii şi gospodăriile agricole, cît şi întreprinzătorii, producătorii industriei alimentare din ţară. Expo-tîrgurile nominalizate vor contribui în mod direct la soluţionarea problemelor ce ţin de tehnică şi utilaj, seminţe de calitate, material săditor, sere şi echipament, îngrăşăminte şi mijloace de protecţie a plantelor, animalelor şi păsărilor; tehnologii avansate în agricultură, piscicultură şi zootehnie.
  De asemenea, în cadrul acestor tîrguri-expoziţionale se va desfăşura un program vast de asistenţă tehnică a agenţilor economici din agricultură şi industria alimentară în domeniul marketingului, publicităţii, tehnologiilor moderne, serviciilor şi facilităţilor bancare în cadrul seminarelor şi prezentărilor.
  În acest context invităm persoanele cointeresate să viziteze şi să participe la activităţile expo-tîrgului.


Tel.de contact (231) 29227

 

Conform orarului întîlnirilor şi audienţei cetăţenilor în teritoriu, aprobat de  domnul Vladimir Filat, Prim-ministru al

Republicii Moldova pentru data de 17 ianuarie 2012 este preconizată vizita în teritoriu a Dlui Anatol Ghilaş,

director general al Agenţiei Relaţii Funiciare şi Cadastru.

În cadrul vizitei este preconizată întîlnirea cu primarii şi specialiştii pentru reglementarea regimului funciar din primăriile

raionului, colaboratorii DAARFC, Serviciul cadastru.

Întîlnirea se va desfăşura cu începere de la orele 10:00 în sala de şedinţe a primăriei oraşului Făleşti.

Începînd cu orele 11:30 Dl Anatol Ghilaş va efectua primirea în audienţă a cetăţenilor.

 

Pentru informaţii suplimentare contactaţi telefoanele 2-36-22 sau 2-20-58.

 Dragi concetăţeni!

Ultimile zile ale acestui an cu bucuriile şi nevoile lui sunt gata să trecă în răbojul timpului, dîndu-i voie anului 2012 să-şi deschidă primele file cu năzuite speranţe şi perspective pentru fiecare din noi.

La această răscruce între trecut şi viitor,medităm cu toţii asupra celor înfăptuite,reliefînd ajunsurile , pentru a le consolida şi da continuitate,greşelile pentru a trage învăţămintele cuvenite spre a nu le repeta .

Incontestabil,  anul 2011 a lăsat o favorabilă temelie  pentru dinamizarea dezvoltării economice, sociale şi culturale a raionului.

Datorită eforturilor comune ale autorităţilor publice, agenţilor economici şi societăţii civile s-a majorat volumul producţiei industriale, serviciilor de transport, comerţului cu amănuntul, prestărilor plătite , lucrărilor de construcţie, reparaţii  şi întreţinere a drumurilor.

În pofida condiţiilor climaterice neprielnice s-au obţinut roade bune de grîu, porumb, floarea soarelui, sfeclă de zahăr , fructe şi legume. S-au plantat noi suprafeţe de vii şi livezi.

Schimbări calitative s-au produs în domeniile educaţiei, sanătăţii, culturii, infrastructurii şi protecţiei sociale .

În acest context ţin să pronunţ sincere elogii, cuvinte de mulţumire , gratitudine şi adîncă recunoştinţă tuturor celor care prin muncă plină de abnegaţie şi-au adus prinosul la obţinerea  acestor realizări şi care cu toată certitudinea sunt predispuşi să le sporească în anul care poposeşte.

Cu toată satisfacţia sufletească, mîndria şi respectul faţă de Dumnevoastră, stimaţi locuitori ai raionului,  vă adresez cele mai călduroase felicitări cu prilejul sosirii Anului Nou- 2012, Sfintei Sărbători a Naşterii Domnului.Vă urez tuturor un an generos şi rodnic, plin de optimizm,  sănătate, prosperitate şi realizări pe măsura speranţelor ,armonie, bucurie, pace şi căldură în sufletele, inimile şi căminile Dumnevoastră.