Se  anunţă concurs pentru  ocuparea funcţiei publice  vacante de specialist principal pe problemele resurse umane  în cadrul Aparatului Preşedintelui raionului

Scopulgeneralalfuncţiei:

Asigurarea managementului eficient al resurselor umane

Sarcinile de bază:

1. proiectarea și organizarea funcțiilor/posturilor;

2. asigurarea necesarului de personal;

3. motivarea și menținerea personalului;

4. evidența datelor și documentelor cu privire la personalul Aparatului Președintelui raionului

Condiţiile de  bază pentru participare la concurs:

• deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• cunoaşterea  limbii de stat;
• are capacitatea deplin
ă de exerciţiu;
neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă ;
• în ultimii trei ani, nu a fost destituit dintr – o funcție publică sau nu i – a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s – a dispus această interdicție;
nu are antecedente penale  nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție ;
• este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform  certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

 

Mesaj de felicitare

adresat colectivului Filialei Făleşti a B.C. Moldinconbank” S.A.

Cu prilejul împlinirii a 55 ani de la fondarea băncii „Moldinconbank” Vă adresez cele mai călduroase felicitări, sincere urări de bine. Apreciind înalt calităţile profesionale, perseverenţa, onestitatea şi responsabilitatea, pe care le manifestaţi zilnic, în abordarea sarcinilor încredinţate Vă exprim profunda mulţumire şi recunoştinţă , permanentă disponibilitate de bună conlucrare şi Vă urez noi performanţe şi realizări în dezvoltarea mediului de afaceri local, implementarea celor mai ambiţioase proiecte, în extinderea capacităţilor de competitivitate pe piaţa serviciilor financiar – bancare, precum şi în oferirea către clienţi a pachetelor complexe de servicii similare bunelor practici bancare.

Vă doresc multă sănătate, bunăstare şi prosperitate, permanentă satisfacţie sufletească, seninătate, bucurie şi fericire în familiile dumneavoastră.

Valeriu Muduc

Preşeidntele raionului Făleşti

Mesaj de felicitare adresat funcţionarilor publici din raion

Multstimaţi colegi!

Înscrisă temeinic în calendarul sărbătorilor profesionale, Ziua Funcţionarului Public ne oferă un rezonabil prilej de reliefare şi apreciere a importanţei activităţii Dumneavoastră consacrate dezvoltării socio – economice şi culturale a raionului şi Ţării în ansamblu, soluţionării competente a numeroaselor şi diverselor probleme, cu care se confruntă societatea civilă.

Şi în acest context remarcăm cu veneraţie, că Dumneavoastră sunteţi acei, care cunoscînd problemele comunităţii în general şi cele ale cetăţenilor în parte, reuşiţi cu dăruire , onestitate, fermă poziţie civică, răbdare şi perseverenţă să făuriţi lucruri frumoase şi esenţiale în toate sectoarele şi domeniile gestionate .

Pentru tot ce aţi realizat şi veţi realiza Vă exprimăm sincere cuvinte de mulţumire, profundă recunoştinţă şi înaltă apreciere .

Fie ca această zi să Vă inspire un nou flux de energie şi idei novatoare, pe care să le materializaţi cu succes în activitatea cotidiană.

Vă felicităm călduros cu sărbătoarea profesiei Dumneavoatsră şi vă dorim multă sănătate, bunăstare şi prosperitate, permanentă satisfacţie sufletească, realizări profesionale şi personale pe potriva aşteptărilor, să vă înconjoare întotdeauna dragostea apropiaţilor, fidelitatea colegilor, stima şi reconoştinţa cetăţenilor, să rămîneţi şi în continuare a fi deosebiţi de importanţi pentru societate, la fel de puternici şi împliniţi ca funcţionari publici.

Cu profund respect,

Valeriu Muduc

Preşedintele raionului Făleşti

La data de 17 iunie cu o vizită de lucru în teritoriu, în raionul Fălești s-a aflat Ministrul Mediului Dna Valentina Țapiș.

În cadrul întrevederii cu activul Consiliului raional și a reprezentanților primăriilor raionului au fost puse în discuție un șir de subiecte din domeniul protecției mediului precum: realizarea proiectelor de aprovizionare cu apă potabilă a localităților rurale, de salubrizare, de gestionare a deșeurilor ș.a. Totodată ministrul Valentina Țapiș a ținut să menționeze despre oportunitățile existente de finanțare a proiectelor de menire socială și a asigurat reprezentanții administrației locale de susținerea totală a autorității centrale în domeniul protecției mediului în ceea ce privește realizarea activităților îndreptate spre asigurarea accesului cetățenilor la apă potabilă de calitate și la servicii de salubrizare moderne. În acest context ministrul a atras atenția că raionul Fălești a beneficiat de o importantă susținere financiară din partea Fondului Ecologic Național. Astfel doar în anul 2014 din sursele FEN au fost alocate cca. 15 000 000 lei pentru implementarea proiectelor în domeniul aprovizionare cu apă și canalizare.

În cadrul audienții cetățenilor au fost discutate, în special, probleme legate de folosirea corectă a terenurilor aflate în gestiunea primăriilor și a instituțiilor statului și combaterea proceselor erozionale.

Un subiect aparte discutat în cadrul întrevederii cu reprezentanții autorităților publice locale l-a reprezentat Strategia Națională de Mediu pentru anii 2013-2024, recent aprobată. Ministrul Valentina Țapiș a prezentat principalele componente ale Strategiei în cauză și a evidențiat elementele esențiale, necesare de realizat la nivel local în vederea implementării cu succes a documentului de politici. În același context au fost discutate perspectivele protecției mediului la nivel local în perspectiva semnării Acordului de Asociere RM-UE. În acest sens ministrul a subliniat importanța documentului în cauză pentru dezvoltarea domeniului protecției mediului în Republica Moldova.

 

 

Fălești, 6 iunie 2014. Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord) s-au întrunit în cea de-a doua ședință ordinară din acest an, în orașul Fălești, pentru prima dată în altă localitate din nordul republicii decât orașul Bălți, unde își află sediul Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord)

La cea de-a doua ședință ordinară a CRD Nord, prezidată de către președintele Ion Parea, au participat viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Liviu Oboroc, membrii CRD Nord, primarii localităților din raionul Fălești și specialiști de la ADR Nord.

După îndelungate discuții, cei 30 din 48 membri ai CRD Nord prezenți la ședință au votat în unanimitate aprobarea Programului regional sectorial (PRS) de Alimentare cu apă şi canalizare (AAC) pentru Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) și au luat act de un șir de modificări în Planul anual de activitate al ADR Nord. „Problema prioritară a regiunii noastre rămâne aprovizionarea cu apă potabilă de calitate și construcția sistemelor de canalizare", a subliniat președintele CRD Nord, Ion Parea.

     La 27 mai a avut loc vizita de lucru a  Dlui Andrei  Usatii, ministrul sănătății în raion, unde s-a întîlnit cu reprezentanții  instituțiilor medico sanitare publice. În cadrul ședinței au fost abordate problemele cu care se confruntă instituțiile medicale la moment și care sunt căile de soluționare a lor pentru ca cetățenii să beneficieze de servicii  medicale de calitate.