Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009.

Denumirea autorităţii publice: Direcţia Asistenţa Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti

Sediul autorităţii publice: or. Făleşti, str.Ştefan cel Mare 50

Data limită de depunere a dosarelor de participare -  22 august 2016, ora 17.00

Persoana responsabilă de primirea actelor – Marcu Maria

Tel. 0 259 2 49 52

Web site: www.daspfc-falesti.org

Denumirea funcţiei publice vacante:

Specialist principal  în probleme resurse umane

Scopul general al funcţiei

Contribuirea la eficientizarea activităţii autorităţii   publice prin implementarea politicii şi procedurilor moderne în lucru cu personalul pentru crearea unui corp de profesionişti.

Sarcinile  de bază al funcţiei:

 • administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în autoritatea publică a procedurilor de personal privind:
      a) proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor;
      b) asigurarea necesarului de personal;
      c) dezvoltarea profesională a personalului;
      d) motivarea şi menţinerea personalului;
      e) sănătatea în muncă;
 • acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu;      
 • evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii române şi limbilor oficiale de comunicare interetnică, vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrsta;
 • lipsa antecendentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente,  în domeniul asistenţei sociale, dreptului, prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

Experienţa profesională: 1 an de experienţă în domeniul protecţiei sociale.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea modului de funcţionare ale unei autorităţi publice;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Pover Point, Navigare Internet

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiza şi sinteza, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de inţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, obiectivitate, tendinţa spre dezvoltarea profesională continuă, receptivitatea ideilor noi, spirit de lucru în echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor apărute, ţinuta şi comportament corespunzător unei persoane publice.

Candidaţii vor depune dosarul de concurs pînă la 22 august 2016, care va conţine:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificat medical;
 6. cazierul judiciar/ sau declaraţie pe proprie răspundere privind  lipsa antecedentelor penale;
 7. CV-ul candidatului;

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare:

str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108.

Telefon de contact: 0-259-2-49-52

Bibliografia:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public

- Codul Muncii

- Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statututl funcţionarului public;

- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 1264-XVI din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţiei conducere;

- Legea nr. 190-XIII din 18 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr.90-XVI din 24 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

- Legea nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;

- Legea nr. 48 din 22.03.2012 ,,Cu privire la sistemul de salarizare a funcționarilor publici”;

- Legea nr. 155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;

- Legea nr. 289 din22.07.2004 privirnd indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale;

- Legea nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţa medicală;

- Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.2012 “Privind salarizarea funcționarilor publici”;

- Hotărirea Guvernului nr. 381 din 13.0.42006 “Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”;

- Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punrea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Hotărîrea Guvernului nr.94 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţei colective.