Secţia Cultură şi Turism anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de director al instituției de învățământ artistic complementar, după cum urmează:

 1. Școala de Muzică or. Fălești;
 2. Școala de Arte Plastice „Gheorghe Vrabie” or. Fălești;
 3. Școala de Arte s. Glinjeni.

  La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii superioare universitare (profil artă), dețin grad didactic la una din disciplinele predate în instituție, care au o vechime în activitatea didactică de cel puțin 5 ani, posedă abilităţi de utilizare a computerului, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă, posedă limba română, sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale.

 

  Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ artistic vor depune personal la sediul Secției Cultură și Turism (str. Ștefan cel Mare nr.40) dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 1. cererea de participare la concurs în care se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile legalizate ale actului/actelor de studii;
 4. copia/copiile legalizate actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic;
 5. curriculum vitae;
 6. copia legalizată a carnetului de muncă;
 7. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
 8. cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
 9. copiile certificatelor de participare la cursuri de perfecționare și la programe/proiecte educaționale;
 10. merite în domeniul învățământului artistic;
 11. proiectul planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani. 

  Dosarul candidatului se va prezenta într-un singur exemplar. Fiecare filă se numerotează, iar numărul total de file se vor consemna în cuprins. Cuprinsul va fi în două exemplare, un exemplar se restituie sub semnătură persoanei care a depus dosarul.

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR – 09 OCTOMBRIE 2016. 

  Locul depunerii documentelor de participare la concurs:

Adresa: str. Ștefan cel Mare, nr. 40, MD-5902, or. Fălești, Republica Moldova, Secţia Cultură şi Turism, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., tel. (0259) 22246 (pentru informații suplimentare, persoana responsabilă Negri Ludmila).

 

  Bibliografia concursului:

  I. Acte legislative generale

- Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 18.08.1994;

- Legea culturii nr. 413 din  27.05.1999, Monitorul Oficial nr. 83-86 art nr. 401;

- Legea cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice nr. 1421 din 31.10.2002, Monitorul Oficial nr. 174-176 art. nr. 1331;

- Legea privind accesul la informaţie, nr. 982 – XIV din 11.05.2000, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664;

- Legea cu privire la petiționare nr. 190 din 19.07.1994, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6-8 art. nr. 23;

Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003, Monitorul Oficial nr. 159-162 art. nr. 648;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”, Monitorul Oficial nr. 66-69 art. nr. 431;

- Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului din 20.11.1989, Monitorul Oficial nr. 314;

- Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți, Monitorul Oficial nr. 167-172 art. nr. 534.

  II. Acte legislative şi normative în domeniul învățământului

- Codul Educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634 din 24.10.2014;

- Regulamentul Școlilor de Muzică, Arte și Arte Plastice, aprobat prin ordinul Ministerului Culturii nr. 196 din 23.08.2011;

- Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate (ordinul Ministerului Educației nr. 336 din 03.05.2013);

- Regulamentul de atestare a cadrelor de conducere din învăţămîntul preşcolar, primar, special, complementar, secundar şi mediu de specialitate (ordinul Ministerului Educației nr. 454 din 31.05.2012);

- Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020” (Hotărârea Guvernului nr. 944 14.11.2014);

- Hotărârea Guvernului nr. 872 din 21.12.2015 „cu privire la lucrările și serviciile contra plată, mărimea tarifelor la servicii, modul de formare și utilizare a veniturilor colectate de către autoritățile/instituțiile subordonate Ministerului Educației”.