Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE  ȘI CULTURĂ  FĂLEȘTI  anunță concursul  la funcția de director al Muzeului raional de Istorie și Etnografie „Lazăr Dubinovschi”, orașul Fălești

  Termenul limită de depunere a dosarelor de participare – 05 mai 2021, ora 17.00.

  Persoana responsabilă de primirea actelor: Rodica Dreglea, specialist principal SMRU, Tel. 025923285;

  Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare a concursului pentru ocuparea funcției de director a muzeului aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 1086 din 12.07.2018.

  La funcția de director poate candida persoana care întrunește următoarele condiții:

- deține cetățenia Republicii Moldova;

- are studii superioare corespunzătoare profilului instituției muzeale;

- are vechime de muncă în domeniul muzeografiei;

- cunoaște limba română;

- la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 de ani;

- este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;

- nu are antecedente penale nestinse;

- dispune de capacitatea deplină de exercițiu.

  Candidații vor depune dosarele de participare la concurs pe adresa: or. Fălești, str. Ștefan cel Mare nr. 50, Consiliul raional Fălești, biroul 103, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului. 

  Dosarul de concurs cuprinde următoarele acte obligatoriu:

- cererea de înscriere la concurs;

- copia actului de identitate;

- copia actelor de studii;

- copiile ce confirmă gradul științific;

- curriculum vitae;

- copia autentificată a carnetului de muncă;

- certificat de cazier judiciar sau declarația pe proprie răspundere (cazierul judiciar va fi prezentat în termen de 10 zile de la anunțarea câștigătorului sub sancțiunea de neemitere a ordinului de numire în funcție);

- proiectul de management/programul de activitate pentru 5 ani în funcția de director al instituției muzeale;

- cuprinsul dosarului.

  Bibliografie pentru candidații la funcția de director a muzeului:

1. Legea nr. 262 din 07.12.2017, Legea muzeelor;
2. Hotărârea Guvernului nr. 604/2020 pentru punerea în aplicare a legii muzeelor nr. 262/2017;
3. Legea nr. 280 din 27.12.2017, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;
4. Norme de clasare a bunurilor culturale mobile;
5. Norme de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile;
6. Legea nr. 413 din 27.05.1999, Legea culturii;
7. Codul Muncii;
8. Legea nr. 270 din 23.11.2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
9. Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
10. Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;
11. Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparența în procesul decizional;
12. Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrității;
13. Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație.